B.S. Index van de publicaties van 27 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011009472 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 juni 2011, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te **** , wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover ****(...) Bij **** type wet prom. 30/04/2010 pub. 27/06/2011 numac 2011000373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen wat het verder stimuleren van computerbezit betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011011225 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt de heer Cleynhens, Gerd, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst als ambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maat Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011202810 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011203273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Leuven type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011203272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 18 mei en 19 juni 2008 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en rechtbanken type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011202811 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011202808 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011203139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 15 juni 2011 : worden de cursussen van type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011203142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 16 juni 2011 : wordt de VZW CLB EDPB, Industrieterrein Kolmen 1085, te 3570 Alken, erkend type ministerieel besluit prom. 17/06/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het jaarlijks recht tot inschrijving op het tableau van landmeters-experten

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende de toepassing van de nieuwe bepalingen van het Kieswetboek die gewijzigd werden bij de wet van 14 april 2009. - Federale, regionale of Europese verkiezingen 1. WETSWIJZIGINGEN a. Ontstaan van de wijzigingen De wet Zo heeft deze

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011203097 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 mei 2011 in zake de NV « Vinci Park Belgium » tegen Marc Swinnen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 mei 2011, heeft d « Sch type bericht prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011018223 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA Eeklose Bandencentrale, met maatschappelijke zet Dit bes

beslissing

type beslissing prom. 14/06/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011003234 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie van sommige diensten van de gewestelijke directie invordering te Brussel. - Administratie der directe belastingen

document

type document prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011011209 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau van 11 mei 2011, wordt de heer David Stroobants, ICT deskundige bij het Nationaal Geografisch Instituut, met ingang van 1 mei 2011, ove Het ber type document prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011203209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 juni 2011, dat in werking treedt op 7 juni Paritair S type document prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011011208 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Verlenging voor onbepaalde duur van de aanstelling van een wnd. adviseur bij het BIRB Bij besluit van de raad van bestuur van 11 mei 2011 wordt de aanstelling van de heer Philippe Hermkens, attaché bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebure Het be type document prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011011210 bron belgisch interventie- en restitutieburea Verlenging voor onbepaalde duur van de aanstelling van een wnd. adjunct-directeur-generaal bij het BIRB Bij besluit van de raad van bestuur van 11 mei 2011 wordt de aanstelling van de heer William Droeshout, adviseur bij het Belgisch Interventie Het ber

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen. - Erratum Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1. Num

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 28 april 2011. Leopoldsorde Wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : De heer REMANS, Joannes, dokter specialist revalidatie, wonende te Genk. Hij zal het Kroonorde Wordt be

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011009474 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 21 juni 2011 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Henegouwen, als effectief l - zijn aa type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011009473 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2011 : - is de heer Vanderlinden, Ch., toegevoegd substituut-arbeidsauditeur in het rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen, benoemd tot substituut-generaal bij het arbeidshof te Berge - is Mevr.

lijst

type lijst prom. 16/06/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011011228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011000301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 mei 2011, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « De Blauwe Wereldketen », te Brussel, om van 1 mei 2011 type vergunning prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011000302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 mei 2011, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité », te Brusse type vergunning prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011000303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 mei 2011, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Automobiel Club van België », te Brussel, o type vergunning prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011000304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 mei 2011, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Federatie Abbé Froidure », te Brussel, om van 14 mei 20 type vergunning prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 mei 2011, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « International Yehudi Menuhin Foundation type vergunning prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 mei 2011, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Brailleliga, vereniging voor hulp aan blinde en slechtz

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011042406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2011

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoe Agr type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, Nu type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011014157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2077 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D Nu type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/06/2011 numac 2011014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoe Agr
^