B.S. Index van de publicaties van 1 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken type koninklijk besluit prom. 29/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011018233 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011022204 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 wordt de heer Vassilios Adamantides, adviseur generaal bij de Federale 0verheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 januari 2012, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011202486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011011236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit met betrekking tot het tijdelijk aanwenden van een gedeelte van de verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten als reactie op de gecoördineerde actie van het Internationaal Energie Agentschap type ministerieel besluit prom. 14/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003246 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende toekenning van algemene toelating aan de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën in verband met afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Financiën die zich type ministerieel besluit prom. 14/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003244 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boe type ministerieel besluit prom. 14/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003245 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Financiën die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale c

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011203267 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière"

decreet

type decreet prom. 20/05/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011202895 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 juli 2010 houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Sectorraad voor gezinsopvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2005 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Andenne

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011022214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juin 2011, dat in werking tr Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011022215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, dat in werki Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011009484 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de - direc type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011009480 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2011, bladzijde 34385, regel 14, is de vacante plaats van griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011203328 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Oproep tot kandidaten voor de operationele Algemene Directie 7 - Fiscaliteit Met het oog op de toekenning van mandaat van ambtenaar-generaal van rang A2, OAD 7 - Fiscaliteit, overeenkomstig de bepalingen van Boek II van het besluit van de Waals 1. Besch

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011009479 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 december 2010, in werking tredend op 31 juli 2011 's avonds, is de heer Moermans, W., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel in ruste gesteld. Betrok Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011009486 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer de Gheldere-Joos, V., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocie Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011009485 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 juni 2011 is aan de heer Luyckx, K., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het beroep tot nietigverklaring

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011024127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt Mevr. BRANDT, Charlotte, geboren op 26 augustus 1984, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2011, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse ta Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011024128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt de heer MAES, Fré, geboren op 15 april 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2010, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, Bij k type benoemingen prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011024143 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 wordt de heer MERTENS, Jan, geboren op 9 februari 1965, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2011, met als titel attaché in de klasse Al op het Nederlandse taalkader, type benoemingen prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011024144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 wordt Mevr. DE LOMBAERT, Marie-France, geboren op 7 mei 1976, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2011, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse ta Bij ko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011029358 bron ministerie van de franse gemeenschap hoge raad voor de audiovisuele sector Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Beslissing Bij beslissing van 7 april 2011 beslist het College de vergunning te verlenen aan de « RCF Bruxelles ASBL » om de klankradio-omroepdienst RCF Bruxelles vi type vergunning prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Beslissing Bij beslissing van 7 april 2011 beslist het College de vergunning te verlenen aan de « ASBL Radio Studio One » type vergunning prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Beslissing Bij beslissing van 7 april 2011 beslist het College de vergunning te verlenen aan de « ASBL RDM » type vergunning prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Beslissing Bij beslissing van 7 april 2011 beslist het College de vergunning te verlenen aan de « ASBL Radio Louvain » type vergunning prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Beslissing Bij beslissing van 7 april 2011 beslist het College de vergunning te verlenen aan de « ASBL Gaume Chérie »

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011009396 bron federale overheidsdienst justitie Wijziging adres inleidingszittingen van het vredegerecht van het derde en vierde kanton van Brussel De inleidingszittingen in openbare terechtzetting van het vredegerecht van het derde en vierde kanton van Brussel zullen vanaf 1 september 2011

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011203319 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attachés - functie : humane wetenschappen De vergelijkende selectie van **** attachés - functie : humane wetenschappen (niveau ****) voor de **** **** en enkele (...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 01/07/2011 numac 2011203320 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : humane wetenschappen De vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : humane wetenschappen (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van ope(...) Er is

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 10/02/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003047 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij ten gunste van de Lotto-deelnemers georganiseerde promotieactie, genaamd « Zomerspeelpot 2011 »
^