B.S. Index van de publicaties van 4 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van commissaris-generaal van de federale politie Referenties : - Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 27 januari 2010, werd aan de heer Debray, Daniel, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie eervol ontslag ui Hij ma type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011018235 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het Therapeutisch Magistraal Formularium, tweede uitgave type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van BELGACOM, naamloze vennootschap van publiek recht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011035505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011203335 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst

decreet

type decreet prom. 10/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011203191 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van enkele bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek type decreet prom. 17/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011035520 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011203270 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 mei 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 mei 2011, heeft de nv « Clear Chan Die zaa type bericht prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011203271 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 mei 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 mei 2011, is beroep tot vernietigi Die zaak type bericht prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011018240 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Luc Jacquet heeft de nietigverklaring gevorderd va Deze z type bericht prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011018239 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Dit be type bericht prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011018238 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Dit bes type bericht prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011018237 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011203350 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 mei 2011 in zake Jean Cloes tegen de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 mei 2011, heeft de Rechtba « Schen

document

type document prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011031340 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidaturen projectoproep Het Brussels Instituut voor Milieubeheer lanceert, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het EFRO, de 2e Brussels Greenfields-projectoproep. Deze projectoproep beoogt de sanering van vervuilde gr(...) Deze 2e type document prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011202524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 mei 2011, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl - worden

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011009488 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2011 : - zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik : de heren : - Compère, M.; - Grignard, D., advocaten; - is Mevr. Soumeryn-Schmit, Ch., Zij is aangewezen om haa type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011009489 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 juni 2011 is de heer Norman, F., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken d

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011203351 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 213.404 van 24 mei 2011 in zake de nv « I.B.V. & Cie » tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter(...) « Schendt artikel 38,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 2010 wordt Mevr. VERBYST, Cathy tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader met ingan Overeen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011203405 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen burgerlijk recht, strafrecht of fundamentele rechten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen burgerlijk recht, strafrecht of fundamentele rechten (niveau A) voor de FOD (...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011203345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische verantwoordelijke Database en webontwikkeling (niveau A) voor de Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (AFG11007) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden a(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 04/07/2011 numac 2011203371 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** fotografen De vergelijkende selectie van **** fotografen (niveau ****) voor de **** Bibliotheek van **** (****11015) werd afgesloten op 20 juni 2011. Er zijn 2(...)
^