B.S. Index van de publicaties van 5 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1999 tot oprichting van begrotingsfondsen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011201488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen (1) type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011201646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van een regeling van vergoeding wegens overheveling naar de wachtlij type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011201648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011201781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de buitengewone bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor d type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011203389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011 wordt de heer Joris Vanseveren met ingang van 1 augustus 2011 eervol ontslag verleend in de klasse A3, met als titel adviseur. type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011003239 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 21 juni 2011, wordt het mandaat van de heer Hamaekers, Hubertus, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo met ingang type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 21 juni 2011, wordt het mandaat van de heer Verlackt, Tony, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Tongeren-Herstappe met ingang van 21 sept type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2011 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer GHYSELS, Hervé, Attaché; Mevr. GODFRIAUX, Marie-Madeleine, Administratief assistent; Mevr. GOETHALS, Kathy, Adminis Mevr. VAN GIJSEGHEM, type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011201339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt vanaf 26 maart 2011 voo als vert

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 27/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011009483 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een voorzitter bij de Commissie van toezicht ingesteld bij de gevangenis van Dendermonde

bericht

type bericht prom. 23/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011024170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten, in arti type bericht prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011011245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Specifieke beperkende maatregelen tegen Belarus Bericht van verbod. - Toepassing van de Verordening nr. 588/2011 van de Raad van 20 juni 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen tegen president(...) Het i type bericht prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011203354 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 31 mei 2011 in zake het openbaar ministerie en anderen tegen J.R. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 juni 2011 « Schen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011003247 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 2, van 23 maart 2011, worden bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Administratie der directe belastingen De heer SOLIOZ, J.A.A., Gewestel(...) De heer BODDIN, R.L., de heer BOTHY, J.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011009492 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 april 2011 is de heer Magotteaux, A., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Luik, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken d Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011009493 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010, dat in werking treedt op 31 juli 2011, is de heer Sacré, D., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij ka

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011203353 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 mei 2011 in zake de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie tegen Mustapha Kars, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 juni 2 « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011203327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2011 wordt Mevr. Stéphanie Hautot met ingang van 1 mei 2011 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met als titel attaché en ranginneming op 1 mei 2010. Een beroep tot nietigverkla type benoemingen prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011203368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 juni 2011 wordt Mevr. Françoise Van den Abbeel met ingang van 1 april 2011 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met als titel attaché en ranginneming op 1 april 2010. Een beroep tot

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011203419 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken openbare besturen De vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken openbare besturen (niveau ****) voor de **** (****11002) werd afgesloten op 27 ****(...) Er zijn 11 type bericht van selor prom. -- pub. 05/07/2011 numac 2011203418 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG11807) werd afgesloten op 29 juni 2011. Er zi(...)
^