B.S. Index van de publicaties van 6 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betrekking hebbende op zekere akten van den burgerlijken stand, alsmede op de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire ambtenaren in zake burgerlijken stand. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202868 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 66/2011 van 5 mei 2011 Rolnummers 4948, 4949, 4963 en 4968 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 19, type wet prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202867 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 65/2011 van 5 mei 2011 Rolnummer 4946 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 15 van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut der beroepsofficieren van de land-, de lucht-, de zeemacht en de medische di Het Grondw type wet prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202154 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2011 van 28 april 2011 Rolnummer 4977 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 205, type wet prom. 04/05/1999 pub. 06/07/2011 numac 2011000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. - Duitse vertaling type wet prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen type wet prom. 10/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire agenten in notariële zaken. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de namen en voornamen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011202818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 20/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011202685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, wordt aan de heer VAN HOEYLANDT, Peter, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011 wordt aan de heer Vanderschelde, François, op het einde van de maand oktober 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het am Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, wordt aan Mevr. GOUWY, Christiana, op het einde van de maand augustus 2011, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2008 houdende bepaling van het aantal leden van het Federaal Aansturingsbureau, opgericht bij de programmawet I van 27 december 2006 en tot bepaling van het administratief en geld type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, wordt aan de heer DEFOORT, William, op het einde van de maand november 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. 31/03/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011014171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011201373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 : Worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold De heer Jean-Marie DESSY Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Luik De Raadsheer in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011024168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2011 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007135 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit ****. 8397 van 1 juni 2011 : Wordt kapitein-ter-zee **** ***** op 30 juni 2011 aangesteld tot flottielje-admiraal om het ambt uit te oefenen van adjunct **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007134 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8396 van 1 juni 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekleed Hij gaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007128 bron ministerie van landsverdediging **** Eervolle onderscheidingen Toekenning van de **** van Verdienste **** koninklijk besluit ****. 8389 van 26 mei 2011 wordt de **** van Verdienste verleend aan de militairen van wie de namen volgen : **** ****. ****. **** ****. Rits. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007130 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader der hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8394 van 26 mei 2011 wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het kader der hulpofficieren bekleedt, aangebode Hij gaat type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de politiezone Lanaken-Maasmechelen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007131 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 8392 van 26 mei 2011 : Landmacht De kandidaat-****, die in de graad van adjudant aangesteld zijn, van wie de namen volgen, worden op ****. ****, ****. De type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007125 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8386 van 26 mei 2011 wordt de kandidaat-reserveofficier ****. Vervliet, op 1 april 2011 aangesteld in de graad va type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007126 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** **** van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 8387 van 26 mei 2011, wordt kapitein-commandant ****. **** met tijdelijke **** geplaatst voor een periode van zes maanden **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007129 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader der hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8395 van 26 mei 2011 wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het kader der hulpofficieren bekleedt, aangebode Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007101 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 8346 van 13 april 2011 : Wordt bevorderd tot Officier in de **** op datum van 21 juli 2010 : **** ****-kolonel van het **** **** bevorderd ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007133 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij ministerieel besluit ****. 90577 van 31 mei 2011 : **** **** **** ****. **** op 9 juni 2011 ontslagen uit het ambt van commandant van de provincie Oost-****. type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007124 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Benoemingen. - Ontslagen Bij ministerieel besluit ****. 90584 van 8 juni 2011 : **** generaal-majoor ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 1 juli 2011 ontslagen uit het ambt van chef van de divisie **** **** ****

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011203343 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Champ des 7 ânes" in Froidchapelle te herontwikkelen type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011203314 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011018247 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Beroepsverening van de Verzekeringsondernemingen Assur Dit besl type bericht prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011018246 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jurgen Van Den Houte, Pieter Maes, Pascal Van Den Dries, Dit bes type bericht prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011018245 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Christian Andries en Erwin Prieels, die beiden woonplaats Dit besl type bericht prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011018243 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011018244 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De « GmbH E.ON Kraftwerke », die woonplaats kiest bij Mr. Dit be type bericht prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011018242 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Sportpark Den Houwen, de BVBA Steenhouwerij Geuden Dit bes

document

type document prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011022217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk b 1° de

erratum

type erratum prom. 19/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011003248 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de werkbonus en de opzeggingsvergoeding betreft. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011009504 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Hasselt Bij beschikking van 14 juni 2011 werd de heer Gerets, E., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 21 juni 2011, het ambt van plaatsverva type beschikking prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011009505 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 1 april 2011 werd de heer Dedoyard, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen om, vanaf 1 augustus 2011 het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza Bij bes type beschikking prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011009501 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Turnhout Bij beschikking van 9 december 2010 werd de heer Van Der Vloet, F., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhout aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 25 juli 2011, het ambt van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007137 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming van een lager officier van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 8399 van 1 juni 2011 wordt reserveluitenant-ter-zee van de diensten M. Vander Bauwede, benoemd in de graad van reserveluitenant-ter-zee eerste kl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007136 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 8398 van 1 juni 2011 : Landmacht In het kader van de **** worden op 27 juni 2011 benoemd in de graad van luitenant : In het In het korps van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007132 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen in de basisgraad van een kandidaat-aanvullingsofficier en van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 8390 van 26 mei 2011 : Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-aanvulling In het ka type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, is de heer MINNEBO, Dirk benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer HAAN, Marc wiens mandaat h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, is de heer MEYS, Erik benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer AMSSOMS, Christiaan wiens man type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011022218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2011, wordt eervol onts Bij h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer William DEFOORT. De b De voordrach type vacante bettreking prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer François Vanderschelde De betrokk De voordrac type vacante bettreking prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van Mevr. Christiana GOUWY De bet De voordrach type vacante bettreking prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer Peter VAN HOEYLANDT De betrokken or De voordrach

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007127 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de **** van een kandidaat-beroepsofficier gesproten uit de normale werving. - Koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de aanstelling en benoeming in de **** van kandidaat-beroepsofficieren gesproten Bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011009500 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 is de aanwijzing van de heer Riguelle, L., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een Bij ko

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011007123 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8380 van 12 mei 2011 wordt op 16 december 2010, de heer Jelle Puelings in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnitei Dit besl

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202866 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 64/2011 van 5 mei 2011 Rolnummer 4945 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1404 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de beslagrechter te Gent. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de wijst na beraad

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202869 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 67/2011 van 5 mei 2011 Rolnummer 4959 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 41 en 63, type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011202155 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 57/2011 van 28 april 2011 Rolnummers 4937 en 4938 In zake : de beroepen tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 « houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, &s Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011203453 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés managementondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige attachés managementondersteuning (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Gr(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011203390 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** van de dienst **** De vergelijkende selectie van **** **** van de dienst **** (niveau ****1) voor de Federale **** ****(...) Er zijn 2

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011054995 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Smets, Joseph Smets, Joseph, geboren te Brussel op 30 oktober 1935, ongehuwd, zoon van Alvorens te b

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 06/07/2011 numac 2011018241 bron nationale bank van belgie Mededeling De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat de bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, van haar vestigingen in het Vlaamse Gewest op maandag 11 juli 2011 zullen gesloten blijven.
^