B.S. Index van de publicaties van 7 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/07/2011 numac 2011040203 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 maart 2011 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 07/07/2011 numac 2011009494 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk type wet prom. -- pub. 07/07/2011 numac 2011009487 bron federale overheidsdienst financien Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Rechtzetting Deze bekendmaking vervangt die van het Belgisch **** ****. 185 van 28 juni 2011, bladzijden 37679 en 37680. **** koninklijk besluit van 19 juni 2011, is **** **** type wet prom. 19/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende uitvoering en wijziging van de wet van 19 januari 2010 tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011024140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende beëindiging van de uitwerking van sommige koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011203342 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2003 tot vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode van pitfruit type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Luyten SA van de gouverneur van de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Total Belgium SA Dépôt de Wandre van de gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 20/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011035518 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011203367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011203366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan en v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2011 numac 2011203172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt e - wordt de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/07/2011 numac 2011009502 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 april 2011 is Mevr. Deckmyn, R., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en Het ber

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/07/2011 numac 2011203492 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** ****-****-**** **** vergelijkende selectie van **** ****-****-**** (niveau ****) voor de **** **** en **** (****10856) werd afgesloten op 30 (...) Er zijn 8 **** type bericht van selor prom. -- pub. 07/07/2011 numac 2011203521 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés managementondersteuning De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés managementondersteuning (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale E(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 07/07/2011 numac 2011203529 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige scheikundige gespecialiseerd in instrumentele analyse De vergelijkende selectie van Franstalige scheikundige gespecialiseerd in instrumentele analyse (niveau A1) voor de FBZ (AFG11009) werd afgeslote(...) Er zijn
^