B.S. Index van de publicaties van 8 juli 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011009499 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse G1, de wijze waarop de aanvragen van een vergunning klasse G1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan de houders van deze vergunning moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een toegevoegd rijkscommissaris bij de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011009495 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden, moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 22/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van het onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtinge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011015064 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 4 juli 2011 wordt Mevr. Christiane CHAMPAGNE ontheven uit haar functie van Consul bij de Ambassade van België te Den Haag en overgeplaatst naar het Consulaat van België te Barcelon Het type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011011223 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 31/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035514 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Re type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011203447 bron waalse overheidsdienst Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 10 juni 2011 wordt het O.C.M.W. van Court-Saint-Etienne vanaf 1 juli 2011 voor onbepaalde duur als instelling voor schuldbemiddeling erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende erkennin type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011203486 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 15 april 2011 wordt het beroep van het gemeentecollege van Moeskroen ontvankelijk maar ongegrond verklaard; dat beroep is ingediend tegen de beslissing van 28 april 2011 waarbij he Bij hetz

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/04/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 1 oktober 2009 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoof

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011203362 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in de basiseducatie en het volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2011-2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035508 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Insti type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011203214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed wat betreft de tak

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011000419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van een terugkeervisum afgeleverd tijdens de zomervakantieperiode van 2011 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure voor gezinsherenigi 1.

document

type document prom. 04/07/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang

erratum

type erratum prom. 19/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011015066 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1999 tot oprichting van begrotingsfondsen. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011003255 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7, van 26 november 2010, worden benoemd : Orde van Leopold II Ridder Mevrn. : DELIERNEUX, M.L.M; VERHEYEN, C.M.-C.; DUQUESNE WATELET DE LA VINELLE, M.C.A.G.; VAN HAU VANONCKELEN, F.G.; HULSBOSCH type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011003250 bron federale overheidsdienst financien Rekenhof. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 2, van 26 november 2010, worden benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heren : VAN KERCKHOVE, W.F.; FORIERS, G.H.E.; DUCHENE, C.M., eerste auditeurs-reviso De heren : VANDEN BOSSCHE, R type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011003249 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1, van 20 oktober 2010, wordt benoemd : Kroonorde Commandeur De heer de CLERCK, F., voormalig directeur en medeoprichter van de TRIODOS-Groep. De vermelde persoon neemt vanaf 20 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011003251 bron federale overheidsdienst financien Rekenhof. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3, van 26 november 2010, worden benoemd : Orde van Leopold II Commandeur Mevr. PIETERCIL, L.J.F., eerste auditeur-revisor; Mevr. DE WAELE, H.M.J.A., eerste auditeu De heer SMET, F.J.J type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011003252 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 4, van 26 november 2010, wordt benoemd : Kroonorde Commandeur De heer GROSJEAN, P.L.A., voorzitter van het Beheercomité van de Sumitomo Mitsui Banking Corporation. De vermelde p type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011003254 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6, van 26 november 2010, wordt benoemd : Orde van Leopold II Commandeur De heer VANTIEGHEM, G., bestuurder van de CERA-Groep. De vermelde persoon neemt vanaf 8 april 2010 zijn r type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011003253 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 5, van 26 november 2010, worden benoemd : Kroonorde Ridder Mevrn. : BOGAERT, N.L.J.I.; DIERICK, M.-C.L.; DEPRAETERE, H.M.M. De heren : HAUZEUR, R.P.J.J.; BUSSEN TRUYENS, L.A.P.; VANDENBERGHE, R.M

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011009507 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Schoesetters, W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter st Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011009508 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 juli 2010 is de heer Huybrechs, G., notaris ter standplaats Hove, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk beslui Hij zal het burge type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011009506 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juni 2011 is de aanwijzing van Mevr. Engels, A.-M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar Het ber

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011203547 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen-adviseur kwaliteit De vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen-adviseur kwaliteit (niveau A) voor de Dienst acute, chronische en ouderenzorg voor de FOD Volksgezondheid, Veiligh(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011203568 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG11016) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er w(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011203497 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs werkplaatsen (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG11036) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er w(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 08/07/2011 numac 2011203601 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** sociaal controleurs - financiële controle De vergelijkende selectie van **** sociaal controleurs - financiële controle (niveau ****) voor de Rijksdienst voor Kin(...) Er zijn 3
^