B.S. Index van de publicaties van 12 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011009521 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 1 juli 2011, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tij Bij **** type wet prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011203442 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2011 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister benoemd, met ranginneming op 8 april 2011 : Leopoldsorde Commandeur De Hij zal het burger

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011021054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 12 januari 2011 wordt de heer Lecocq, Thomas, geboren op 24 september 1983, met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot assistent-stagiair bij de Koninklijke Sterren Bij mi type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011021053 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 2 februari 2011 wordt Mevr. Gerin, Cécile, geboren op 27 september 1968, met ingang van 1 februari 2009 benoemd tot assistent-stagiair bij het Koninklijk Belgisch Bij mi type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011203488 bron waalse overheidsdienst Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 23 juni 2011 dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bij uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt de "Association francophone Polio et Post Polio" erkend als verenigi type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011011247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011203487 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 27 april 2011 wordt de VZW "Médecine pour le Peuple", gevestigd rue de la Vieille Place 67, te 6001 Marcinelle, vanaf 1 januari 2011 erkend als geïntegreerde gezondheidsvereniging, onder erkenni

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van mandaten van de op voordracht van de Commissie gekozen leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011031349 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bara II » goedgekeurd bij besluit van de Regering van 18 maart 1999 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2010 pub. 12/07/2011 numac 2011031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van mandaten van door het Parlement voorgedragen leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2010 pub. 12/07/2011 numac 2011031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspleging voor het Milieuhandhavingscollege type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011035373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203451 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling van een waarnemend administrateur-generaal bij het agentschap Ruimte en Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eervol ontslag van de administrateur-generaal van het agentschap Ruimte en Erfgoed

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203560 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Waalse Regering in de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers bedoeld in artikel 19 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011203489 bron waalse overheidsdienst Commissariaat-generaal voor Toerisme Bij besluit van de Waalse Regering van 9 juni 2011, dat in werking treedt op 9 juni 2011, wordt de heer François Desquesnes, attaché, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van directeur. Bij hetz Bij beslu

decreet

type decreet prom. 17/06/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203441 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen type decreet prom. 17/06/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203449 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basis- en secundair onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011018249 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h type bericht prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011018254 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V

document

type document prom. 06/07/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het Europees Terugkeerfonds Jaarprogramma 2011

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor reumatologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, worde - Mevr

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011009520 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011, dat in werking treedt op de datum waarop het koninklijk besluit houdende de opheffing van zijn standplaats ter kennis wordt gebracht, is aan de heer Binot, M., op zijn verzoe Het is

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011 wordt Mevr. Gaëlle Legrand benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 15 april 201

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Springstoffen Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer A4-1 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de spring - in randn type lijst prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Springstoffen Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer A4-1 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de spring - in randn type lijst prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Springstoffen. - Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer B1-2bis, B1-3bis en B6-10 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en i -in ran type lijst prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Springstoffen Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer A4-1 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de spring - in randn type lijst prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Springstoffen Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer A4-1 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de spring - in rand

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011203644 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige artsen adviseur kwaliteit voor de Dienst acute, chronische en ouderenzorg De vergelijkende selectie van Franstalige artsen adviseur kwaliteit voor de Dienst acute, chronische en ouderenzorg (niveau A(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011203628 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten medische gegevens De vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten medische gegevens (niveau A) voor de Dienst Datamanagement voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voeds(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2011 numac 2011203654 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving.- Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** medische gegevens voor de dienst **** **** vergelijkende selectie van **** **** medische gegevens voor de dienst **** (niveau ****) voor de ****(...) Er zijn 2 ****
^