B.S. Index van de publicaties van 13 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Actualisatie 2011- 2012. - van het Programma voor de reductie van pesticiden en biociden Artikel 8bis van de Wet van 12 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming Het eer type wet prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 1 maart 2011 en in uitvoering van artikel 22, 4°b Interp type wet prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011011248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schrapping van erkenningen Bij beslissing van 5 juli 2011, wordt de erkenning van de buitenlandse onderneming ATTIJARIWAFA BANK, ondernemingsnummer 0445.974.623, met maatschappelijke zetel te Cas Bij besli type wet prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011009509 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 juli 2011 is machtiging verleend aan Mevr. ****'**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****(...) Bij koninklijk besluit **** type wet prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning O.C.M.W. Sint-Jans-Molenbeek Bij beslissing van 7 juli 2011, genomen in toepassing van de artikelen 3, type wet prom. 01/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011000424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011202062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het g type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011202187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaten Bij koninklijke besluiten van 1 juli 2011 worden volgende aanwijzingen voor de betrekking van gerechtelijke directeur bij de federale politie hernieuwd met ingang van 1 februari 2011 : - voor het gerechtelijk arro - voor he type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011202209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden wa type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011202460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die enkel staalplakken langs geïntegreerde weg produceren, gelegen op het grondgebied van Marcinelle en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waa type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaten Bij koninklijke besluiten van 22 juni 2011 worden volgende aanwijzingen hernieuwd met ingang van 1 januari 2011 : - de heer Valère DE CLOET, voor de betrekking van directeur van de directie van de technische en we - de heer type koninklijk besluit prom. 20/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011202734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch type koninklijk besluit prom. 20/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011202736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaten Bij koninklijke besluiten van 22 juni 2011 worden volgende aanwijzingen voor de betrekking van bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie hernieuwd : 1) met ingang van 1 februari 2011 : - voor he 2) met ingan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011035522 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 05/07/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011003261 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011035547 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2010 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011203563 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieu-informatie voor het publiek type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011203561 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de aanwijzing van de intercommunales IEH, GASELWEST, ALE, IDEG en AIESH als distributienetbeheerders wordt verlengd

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/07/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011203562 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de procedure voor de aanvragen tot wijziging van de gemeenteprogramma's inzake huisvesting

document

type document prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011022232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koni 1° de

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011009522 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 16 juni 2011, werd de heer De Koker, W., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent aangewezen om voor een termijn van één jaar vanaf 9 juli 2011, het ambt van plaatsvervangend

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 30 juni 2011 hebben H.E. de Heer Apichart CHINWANNO, de Heer Gilles TONELLI, de Heer Humayoun TANDAR en de Heer Jean-Vincent ZINSOU de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te ove H.E. w

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011015069 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 19 juni 2011 heeft de heer Vincent JACOBS de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Bondsrepubliek Duitsland te Zaventem uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Vlaams-Bra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011203676 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs sociaal controleurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs sociaal controleurs (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011203683 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelor De vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelor (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG10866) werd afgesloten op 8 juli 2011. Er zijn 336 geslaagden. De selectiecommissie (...) Er werd ook een type bericht van selor prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011203689 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** ****-****-**** **** vergelijkende selectie van **** ****-****-**** (niveau ****) voor de **** **** en **** (****10856) werd ****(...) Er zijn 3

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011020050 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 15 juli 2011, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Ontwerpen van ordonnantie, voorstel van resolutie en voorstel van ordonnantie - (*) (Pro me(...) - (*) (Pro memorie) Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ord type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011020051 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 15 juli 2011 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Dringende Vragen (*) (*) Om 14 u. 30 m. (...)

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011003256 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen heeft het directiecomité van de Nationale Bank Ingevo type document van de nationale bank prom. -- pub. 13/07/2011 numac 2011003265 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...)
^