B.S. Index van de publicaties van 14 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011009515 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 28 juni 2011 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 1 juli 2011 wordt het mandaat van de heer LEYS, Roger als korpschef van de lokale politie van de politiezone Regio Turnhout type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011 wordt de heer Jurgen Neuts, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent, het ambt van deeltijds praktijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011000447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 1 juli 2011, wordt het mandaat van de heer CAESTECKER Philip als korpschef van de lokale politie van de politiezone Oostende met ingang van 1 augustus 2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 1 juli 2011, wordt het mandaat van de heer DUCHI, Joos als korpschef van de lokale politie van de politiezone Middelkerke met ingang van 17 september 2011 v type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011203202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juni 1976 betreffende de inhoudsbepaling van scheepstanks

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011035535 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen type ministerieel besluit prom. 06/07/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 28/06/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011203570 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer type ministerieel besluit prom. 04/07/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011003260 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011035538 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de externe mobiliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011035534 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011203564 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het Laboratorium van de Wilde Fauna en de Jacht van het Departement Onderzoek Natuurlijk en Landbouwmilieu van de Waalse Overheidsdienst gemachtigd wordt om wilddieren voor wetenschappelijke doeleinden te immobiliser

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011003259 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldv Het bet type bericht prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011018256 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Nationale Federatie der Unies van de Middenstand h Dit be

erratum

type erratum prom. 16/06/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011027137 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar. - Err type erratum prom. 23/06/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011022229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011,dat in werking tre Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011, wordt Mevr. Joke Goris, adjunct-auditeur, met ingang van 2 juni 2011 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011022230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011, dat in werking treedt de dag van deze be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, w Bij he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011009518 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A2 bij de griffies en parketten . Er zijn 25 laureaten. Rangschikking van de laureaten :(...) 1. DE CLOEDT Alain 10. (ex aequo) VERBAUWHEDE Son type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011009517 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 bij de griffies en parketten . Er zijn 27 laureaten. Rangschikking van de laureaten :(...) 1. BLAMPAIN Michael 15. (ex aequo) BOISDEQUIN Cécile type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011009516 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Duitstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B bij de griffies en parketten (BDE10160). Er zijn 3 laureaten. Rangschikking van de laureaten :(...) 1. SERVAIS Anneliese 3. LEFFIN René 2. RUTTE

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-11/0013 : Van Gansewinkel België NV en Veolia Environmental Services Belgium NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een Op

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011011260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 320

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011003263 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit Bevoegde autoriteit onderling overleg De bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten en van België, sluiten hierbij de volgende regeling met betrekking tot de belastingen n(...) Artikel 2, (Belastingen waarop type document - fiscaliteit prom. -- pub. 14/07/2011 numac 2011003262 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van België en Nederland met betrekking tot de levensloopregeling, artikel 18, zesde paragraaf, en Europarlementariërs Overeenkomst tussen bevoegde autorit 1. Inleid
^