B.S. Index van de publicaties van 15 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2004 pub. 15/07/2011 numac 2011000427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type wet prom. 20/12/2010 pub. 15/07/2011 numac 2011000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011024162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Bonn-Akkoord type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011009496 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de aanvullende vergunning en de wijze waarop de aanvragen voor een aanvullende vergunning moeten worden ingediend en onderzocht inzake kansspelen type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011009497 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager van een aanvullende vergunning dienen te worden vervuld inzake kansspelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011002035 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten, van 30 mei 2011, zijn benoemd : Kroonorde Commandeur De heer DEPREST, Jan R.J., Voorzitter van het Directiecomité Hij neemt zijn rang in de Orde in op 8 april 2010. Orde van Leopold II Commandeur Mevr. BELLEN, type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011024165 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het OSPAR-Verdrag type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van oude metalen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011024164 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Maasverdrag type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Scheldeverdrag type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011024166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het ASCOBANS-Akkoord type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011009498 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende de wijze waarop de toegang tot de kansspelinrichtingen klasse I en II wordt verboden of ontzegd type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011021061 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Mandaten. - Verlengingen Bij koninklijk besluit van 21 juni 2011 wordt, met ingang van 1 mei 2011, de toekenning van de managementfunctie van Algemeen directeur bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchie Bij kon type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011014173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 27 februari 2011 wordt de heer Eddy Stoens, adviseur bij het departement, met ingang van 1 augustus 2011 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken t

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 07/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitter ad interim van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011203565 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 27 mei 2011 dat uitwerking heeft op 1 april 2011, wordt de heer Julien Frère in vast verband benoemd tot de graad van attaché. Bij ministerieel besluit van 1 juni 2011 dat uitwerking heeft op 1 mei Bij ministeri type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste secretaris van de Vaste Commissie van de lokale politie Aanstelling Bij ministerieel besluit, d.d. 8 juli 2011, wordt de heer ADANS-DESTER, Marc, aangesteld in de functie van Vaste Secretaris van de Vaste Commissie van de lokale politie me type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011203604 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 3 juni 2011 wordt het "Bureau d'études Environnement et Analyses " van het orgaan "Gembloux Agro-Bio Tech" van de Universiteit Luik, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011203631 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011203629 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011035541 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de loskoppeling van formulieren uit de sectorregelgeving van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011035539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2010-2011 van het Vlaams Parlement

decreet

type decreet prom. 08/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011035546 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

document

type document prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011203602 bron waalse overheidsdienst Waals Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen Bij besluit van de administrateur-generaal van 29 juni 2011, dat in werking treedt op 1 juli 2011, wordt de heer Christian Saelens door verhoging in graad bevorderd tot directeur.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011003264 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3, van 23 maart 2011, wordt bevorderd : Kroonorde Commandeur Administratie der douane en accijnzen De heer RABOSEE, D.A.F.Y., Directeur. (...) Officier Administratie der directe b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011009525 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 2 . Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2011 en van 20 mei 2011; - Mechelen : 2 (...) Een van deze plaatsen vervangt deze gepublicee

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011009527 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijke besluiten, van 11 juli 2011, zijn benoemd tot kandidaat-notaris : Voor de Franse taalrol : de heren : - Berg F. - Duchateau F. - Culot P. Mevr. Hatert C. de heren : - Vazquez - Lebon P. Mevrn. : - Hames A.-

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011000406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen » te type vergunning prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « The World Wide Fund for Nature - Belgium » te Brussel om type vergunning prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Animaux en Péril » te Eigenbrakel om van 1 juni 2011 tot type vergunning prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011000408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België » te Elsene om van 1 juni 2011 type vergunning prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dynamo international » te Brussel om van 1 juni 2011 tot type vergunning prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011000405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Belgische Rode Kruis » te Brussel om van 15 juni 2011 tot en me

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011203714 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalig diensthoofd Agentschap Leefmilieu-Producten De vergelijkende selectie van Nederlandstalig diensthoofd Agentschap Leefmilieu-Producten (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, (...) Er zijn ge type bericht van selor prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011203705 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige toepassingsanalisten (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG11825) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wor(...) Toelaatbaarh

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 15/07/2011 numac 2011011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-11/0014 : De Vijver Media NV/Waterman & Waterman Comm VA, Corelio NV en Sanoma Corporation Op 8 juli 2011, ontving he Volgens de
^