B.S. Index van de publicaties van 19 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011003269 bron federale overheidsdienst financien Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen beleggingsondernemingen Overeenkomstig 73 van de wet van 6 april 1995 heeft het Directiecomité van de Autoriteit voor Finan(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011003268 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding In afwachting van de ondertekening van het koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën en om de continuïteit van de dienst te verzekeren, wordt de heer Godts, Franciscus Een b type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden op het gebied van de binnenbevrachting type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011022244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van een bestek voor de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011009531 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Orthodoxe eredienst. - Erkenning van een plaats van bedienaar Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011 wordt aan een plaats van bedienaar bij de orthodoxe parochie Heilige Nino, Dit be type koninklijk besluit prom. 13/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011022237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011031342 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 15 juni 2011 werd de N.V. Eurowaste erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van twee jaar. D type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 15 juni 2011, werd de N.V. Eurowaste erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van twee jaar. De erkenning draagt het nummer type ministerieel besluit prom. 07/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd voor rekening van derden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 08/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011021062 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" type ministerieel besluit prom. 07/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling die opleidingscursussen verstrekt voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 05/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203633 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2010 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het Fonds vo type ministerieel besluit prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van bepaalde leden van zijn Stuu

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011031351 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2008, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2011 tot aanduiding van de per type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011031352 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2011 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011031350 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Jans-Molenbeek Bijzonder bestemmingsplan nr. 09 mod. - Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juni 2011 wordt goedgekeurd het bijzonder bestemmingsplan nr. 09 mod, dat de perimeter omvat begrensd d

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011203591 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 9 juni 2011 in zake de bvba « Schrauwen-Fourage » tegen de nv « Aquafin », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 juni 2 « type bericht prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011018258 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Kris Rombaut en de VZW 't Uilekot hebben op 11 juni 2011 Dit besl type bericht prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011018257 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guy Coolens, Martine Boes-Coolens, Jean-Luc Coolens, Ann Dit besl

programmawet

type programmawet prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203555 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203554 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels bedoeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2011-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2011-2012

arrest

type arrest prom. 24/05/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan. - Boekjaar 2011 - van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011009530 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen « Oproep tot kandidaten voor de functie van voorzitter van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde, in de hoedanigheid van Nederlandstalige magistraat van de zetel. De Commissie vo Het manda

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011009529 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 11 juli 2011 is aan de verlenging van de stage van de heer Schollen, P., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Hasselt, een einde gesteld met ingang van 31 juli 2011 's avonds. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011009532 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 12 juli 2011 is aan Mevr. Gielen, V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Borgloon, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton Dit bes

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011003258 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document - thesaurie prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011003257 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011203771 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs Arbeidsveiligheid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs Arbeidsveiligheid (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011203770 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** diensthoofden agentschap **** **** vergelijkende selectie van **** diensthoofden agentschap **** (niveau ****) voor de **** ****, Veil(...) Er zijn 3

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 19/07/2011 numac 2011043007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)
^