B.S. Index van de publicaties van 20 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de loterijen Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 10/01/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, alsook tot wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien. - Duitse vertaling type wet prom. 11/06/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011203671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wetgeving wat de bescherming van het vaderschapsverlof betreft type wet prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011041307 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 11/06/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011203670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 in verband met de bescherming tegen ontslag in geval van omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011202990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011203185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011203187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011, wordt aan de heer HARMANT Antoine, op het einde van de maand april 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend r type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 20/07/2011 numac 2011000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011 wordt de aanwijzing van de heer Paul NEEFS voor de betrekking van bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, met in type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sluiten met de Staat en tot intrekking van het koninklijk beslui type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011009519 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 8 juli 2011 wordt het mandaat van de heer EECKHOUT, Stefaan, als korpschef van de lokale politie van de politiezone VLAS met inga(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 8 juli 2011 wordt het mandaat van de heer De Schutter, Patrick, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Erpe-Mere/Lede met ingang van 13 septe type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011009533 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Katholieke eredienst. - Afschaffing van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011 wordt de plaats van kapelaan bij de kapelanij op de wijk Oosthoek, te Knokke Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011007138 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8401 van 19 juni 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011007141 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 8403 van 19 juni 2011 wordt het ontslag, aangeboden door de onderluitenant ****. ****, aanvaard op 1 juni 2011. Hij heeft geen militaire verplichtingen meer type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011007144 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8406 van 19 juni 2011, wordt aan de heer Luc Van Den Noortgate, op 1 november 2011 eervol ontslag uit zijn ambt van aalmoezenier eerste klasse van de katholieke eredienst verleend, Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011007140 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8402 van 19 juni 2011 wordt aan de heer Christiaan Leunens, op 1 november 2011, eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemac type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011007143 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2010-2011 van de 147e promotie sociale en militaire wetenschappen type koninklijk besluit prom. 08/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen van zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011203448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van beheer. - Hernieuwing van sommige ma Bij type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011202935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de centrale sociale dienst van de Rijksdiensten voor kinderbijslag type ministerieel besluit prom. 14/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011022242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011203681 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

decreet

type decreet prom. 17/06/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011203668 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs type decreet prom. 08/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011035608 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

document

type document prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011018262 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing tot schorsing van de aflevering van geneesmiddelen voor menselijk gebruik op basis van dextropropoxyfeen Deze beslissing richt zich tot : - PFIZER NV voor het geneesmiddel DEPRONAL 150 mg - vergunni(...) - Laboratoires SMB voor het geneesmidd

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011007142 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 8404 van 19 juni 2011 worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op 28 juni **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011203798 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshoven. - Arbeidsrechtbanken Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2011 worden benoemd, vanaf de bij hun naam vermelde datum : Leopoldsorde Ridder - de heer BEVERNAGE, Patrick, rechter in sociale za - de heer BIESEMAN type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011018259 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2011 : Leopoldsorde Zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : De heer CHAFAI, Mustapha, attaché, wonende te Namen ; De heer EVERAE(...) De heer FOCKE, Christophe, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011202991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011, is de heer CIBORGS, Paul, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer DESSY, Jean-Marie, wiens mandaa

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011203188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Antoine HARMANT De betrokken organ De voord

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011007145 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoeming van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8407 van 19 juni 2011 wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-reserveofficier L. Ponc

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011009536 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2011, in werking tredend op 5 juli 2011 's avonds, is Mevr. Roelandt, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pensio Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011009537 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2011, bladzijde 42051, regel 29, lezen : « klasse A2 » i.p.v. « klasse A3 ». type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011009535 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juli 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 31 mei 2011, is Mevr. Verstreken, S., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op p Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011018250 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 17 juni 2011 wordt Mevr. MARTENS, Katrien, met ingang van 1 juni 2011, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché - klasse A2 - bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Bij m type benoemingen prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011000380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 mei 2011 wordt Mevr. Marie Muselle benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Regionale Diensten, met ingang van 16 april 2011. type benoemingen prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011007139 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8400 van 11 juni 2011, wordt op 1 april 2011, de heer Vincent Longrée-Lallemand in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn an Dit besl

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011042007 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011203782 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** ****- en **** **** vergelijkende selectie van **** ****- en ****- coördinator (niveau ****) voor de **** **** en **** (****10046(...) Er is 3 type bericht van selor prom. -- pub. 20/07/2011 numac 2011203780 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs De vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG11008) werd afgesloten op 12 juli 2011. Er is 1 geslaagde.(...)
^