B.S. Index van de publicaties van 25 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011007148 bron ministerie van landsverdediging Vrijwillige opschorting van de prestaties Opengestelde plaatsen voor het kalenderjaar 2012 1. In toepassing van artikel 37, type wet prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011009524 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 1 juli 2011 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de heer ****, ****, geboren te **** **** **** type wet prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011000486 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 8 juli 2011, wordt de aanwijzing van de heer Hardy, Gilbert, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Wavre, met ingang van 8 juli 2 type koninklijk besluit prom. 08/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011022251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 1, derde lid, van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen voor de jaren 2008 en 2009

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 januari 2002 tot erkenning van laboratoria die monsters van voedingsmiddelen en andere producten ontleden en van het ministerieel besluit van 23 mei 2002 tot erkenning voor ontleding e type ministerieel besluit prom. 12/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011003272 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 13/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011003271 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 04/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011203711 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2011 tot nadere bepaling van de strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van artikel 38 van het Mestdecreet van 22 december 2006

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011203716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eerste verdeling 2011 van het provisioneel krediet voor de uitgaven in het kader van het werkgelegenheids- en investeringsplan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011203821 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de toelagen en presentiegelden bij de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011203769 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen Bij besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2011 wordt de heer Frédéric Hofmans, gemeenteraadslid te Edingen, overeenkomstig artikel L5431-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie vervallen Overee

decreet

type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011203720 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Rich type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011035609 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/05/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011000471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van de nieuwe bepalingen van het Kieswetboek die gewijzigd werden bij de wet van 14 april 2009. - Federale, regionale of Europese verkiezingen. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011003720 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor he

document

type document prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011003267 bron nationale bank van belgie Toestemming van wijzigingen aan verrekeningsregels van LCH.Clearnet SA De Nationale Bank van België deelt mede (...) Brussel, 12 juli 2011. De Vice-gouverneur, F. MASAI (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011022243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011, dat uitw Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011022240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011009534 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Attaché bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 . Voor bovenvermelde plaats die open staat voor werving kan men zich kandidaat st(...) Voor bovenvermelde pl

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011009541 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 18 juli 2011 is het verzoek tot associatie van Mevr. Wellekens, O., notaris ter standplaats Antwerpen , en van Mevr. Stoop, N., kandidaat-notaris, om (...) Mevr. Stoop, N., is aangesteld als g

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011203883 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige geomaticus (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG11818) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011203884 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige landmeter (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG11817) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld (...) Toelaatbaar

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/07/2011 numac 2011042407 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2011
^