B.S. Index van de publicaties van 26 juli 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011203707 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 mei 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. In artikel 1, type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de modaliteiten voor indienen van de aanvraag en voor het verkrijgen van de toelating tot indienststelling van de subsystemen en de voertuigen type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juli 2007 tot aanneming van een bestek voor toeristische spoorwegritten met historisch materieel op de spoorweginfrastructuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011203823 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 juni 2011 wordt de « BV Den Hartogh Trucking » vanaf 23 juni 2011 voor twee jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij ministerieel besluit van 24 juni 2011 Bij minister type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011203822 bron waalse overheidsdienst Energie Overeenkomstig de artikelen 533/1 tot 533/8 van het Waalse wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Erfgoed en Energie, wordt bij ministerieel besluit van 9 april 2011 tot 31 december 2011 de gelijkwaardigheid toegekend aan het ven - alle c type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203717 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 31, § 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203718 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie aan de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203836 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart

decreet

type decreet prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203760 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, ondertekend in Kleinmond o type decreet prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203759 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst houdende de tweede wijziging van de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ande type decreet prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203761 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de ambten die een schaarste kennen voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, wat betreft de verantwoording van de met redenen omklede afwezigheden door de deelname aan kunstactiviteiten of een erkende individuele schoolverblijf, van het besluit van de Regering van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad voor de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van het « Athénée royal La Brise » te Watermaal-Bosvoorde met het « Athénée royal » te Ouderghem type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijz type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad, de categorieraden en de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de autonome basisschool van de Franse Gemeenschap te Antoing met verbinding aan een internaat

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2011, wordt eervol ontsl Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011, dat uitwerking heeft me Bij het

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011000431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 4 mei 2011 wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van « De v type vergunning prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 3 mei 2011 wordt het ministerieel besluit van 15 oktober 20 type vergunning prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 20 juni 2011 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsond Deze ve type vergunning prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011000436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 18 mei 2011 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonde De verg type vergunning prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011000434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 15 juni 2011 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingso Deze ver type vergunning prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 14 maart 2011 wordt artikel 2 van het ministerieel besluit v « Art type vergunning prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 30 mei 2011 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonde De verg type vergunning prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011000428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 17 mei 2011 wordt de vergunning voor het org type vergunning prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing Bij beslissing van 7 april 2011 beslist het College de vergunning te verlenen aan de ASBL Radio Cyclone RCF Namur type vergunning prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 3 mei 2011 wordt de vergunning voor het exploit

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011203818 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Contractuele selectie van Nederlandstalige experten internationale tentoonstellingen en grote evenementen De contractuele selectie van Nederlandstalige experten internationale tentoonstellingen en grote evenementen (n(...) Er is 1 ge

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 26/07/2011 numac 2011054945 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Volant, René Jules Alphonse De heer Volant, René Jules Alphonse, geboren te Laeken op Alvorens te
^