B.S. Index van de publicaties van 28 juli 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de adviserend geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige controle op de prima type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2011 numac 2011011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Onteigening Bij koninklijk besluit van 11 juli 2011, wordt de NV Fluxys ertoe gemachtigd de onteigening, in naam van de Staat maar op eigen kosten, te verrichten van de onroerende goederen nodig voor de oprichting en de u type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 houdende vaststelling van de voorwaarden tot het bekomen van inlichtingen vanwege de databank inzake woon-werkverkeer type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 houdende vaststelling van de wijze waarop de gegevens ten behoeve van de databank inzake woon-werkverkeer worden opgevraagd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011035620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentsch

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma voor het onderwijzen in de afdeling secretariaat-bureautica in het secundair onderwijs en in d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/07/2011 numac 2011009545 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 19 juli 2011 is het verzoek tot associatie van Mevr. Merlo, D., notaris ter standplaats Lanaken, en van Mevr. Delille, V., kandidaat-notaris, om de associatie « Merlo & Delille », t Mevr. De type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/07/2011 numac 2011009546 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 juli 2011 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen : - Mevr. Crauwels, K., licentiaat in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerech - Mevr. V

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/07/2011 numac 2011018268 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 16 mei 2011 wordt Mevr. Bollinne, Isabelle, met ingang van 1 april 2011, in vast Dienstverband benoemd met de titel van attaché clas A2 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezo Bij m type benoemingen prom. -- pub. 28/07/2011 numac 2011000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 juni 2011 wordt de heer Frédéric Ulens benoemd tot rijksambtenaar in klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 mei 20

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 28/07/2011 numac 2011054916 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Burion, Roger Burion, Roger, geboren te Haine-Saint-Paul op 18 september 1955, wonend Alvorens te
^