B.S. Index van de publicaties van 4 augustus 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2010 pub. 04/08/2011 numac 2010205179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot wijziging en type koninklijk besluit prom. 20/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011012038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 20/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-201 type koninklijk besluit prom. 20/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de vierde verlenging van de anticrisismaa type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 04/08/2011 numac 2011202573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de beroepenclassificatie van de bedien type koninklijk besluit prom. 20/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 juli 2011 wordt aan de heer Lommel, Roger, op het einde van de maand juni 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke type koninklijk besluit prom. 20/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsm type koninklijk besluit prom. 20/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het type koninklijk besluit prom. 20/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende verlenging van het akkoord sociale vrede 2010 type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juli 2011, wordt aan de heer Meunier, Marcel, op het einde van de maand augustus 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 juli 2011, wordt aan de heer ROLAND, Charly, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank v type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011201650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het wijziging van artikel 3, § 2, b type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 juli 2011 wordt aan de heer GOFFIN, André, op het einde van de maand mei 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 04/08/2011 numac 2010205244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van conventioneel brugpensioen vanaf type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011018278 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 1 van de « Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren » gedateerd op 19 juli 2011 werd op 20 juli 2011 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 b Comeo type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werklieden type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011011246 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt aan de heer Jean-Paul Materne, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 augustus 2011 eervol ontslag uit zijn functies verl De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011014188 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011 wordt aan de heer Wouter Misschaert ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 augustus 2011 type koninklijk besluit prom. 20/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsm type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011 dat in werking treedt op 1 juni 2012, wordt aan de heer Jean-Claude Tirlo, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. De betrok

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, bedoeld in artikel 41bis , § 1, 5e lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 type ministerieel besluit prom. 26/07/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011035639 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 26/07/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011035637 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van de erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikel 59, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203966 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 juni 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2011, is beroep tot vernie b. Bij type bericht prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203962 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 mei 2011 in zake de bvba « Taxis Fabbrimone » en anderen tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, in aanwezigheid van de nv « Blue Cabs », waarv 1. type bericht prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203986 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2011, heeft Cécile Mayemb b. Bij type bericht prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203964 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 juni 2011 in zake Adolf De Meester en Cornelia Smits tegen de stad Hoogstraten en het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof i « 1. S type bericht prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011018279 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 Carl

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 juli 2011 is de heer MELLAERTS, Bruno, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer SELS, Georges, wien

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Marcel Meunier De betrokken organi type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer André Goffin. De betrokken De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Charly Roland. De betrokken org De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Roger Lommel De betrokken organisaties word

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011009561 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Lambert, N., licentiaat in de rechten De stan

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011203967 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 213.845 van 15 juni 2011 in zake Reinhart Appels tegen de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 juni 201 « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011 wordt de heer Bruno Jansen, vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginnemi Overeen

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011015075 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 14 juli 2011 heeft de heer Chay Nowé de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van het Koninkrijk Cambodja te Bredene uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie West-Vlaanderen.

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 04/08/2011 numac 2011014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen In uitvoering van een beslissing van de Staatssecretaris voor de Mobiliteit wordt het erkenningsnummer 2567 van rijschool Benny Jordens ingetrokken v
^