B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011011278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning Intergemeentelijk Dienstverlenend Samenwerkingsverband Dender, Durme en Schelde Bij beslissing van 1 augustus 2011, genomen in toepassing van de artikelen 3, type wet prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203204 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 76/2011 van 18 mei 2011 Rolnummers 4950 en 4951 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, type wet prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203157 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 Rolnummer 4995 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gesteld door Het Grond type wet prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203229 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 80/2011 van 18 mei 2011 Rolnummer 4966 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 73, vijfde lid, en 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van Koophan Het Grond type wet prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203206 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 78/2011 van 18 mei 2011 Rolnummer 4962 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 126, type wet prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203269 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 82/2011 van 18 mei 2011 Rolnummer 4972 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen bij artikel 2 van de wet van 22 december 2009 houdend Het Grond type wet prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203286 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 84/2011 van 18 mei 2011 Rolnummer 4978 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 4, vierde lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, gesteld door het Het Grond type wet prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203155 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 74/2011 van 18 mei 2011 Rolnummer 4940 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 114 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, gesteld Het Gron type wet prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203348 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 87/2011 van 18 mei 2011 Rolnummer 4996 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi. H samengesteld type wet prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203287 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 85/2011 van 18 mei 2011 Rolnummer 4993 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, gesteld door het Hof Het Grond type wet prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203228 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2011 van 18 mei 2011 Rolnummer 4964 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 71 van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en h Het Gron type wet prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011202572 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 81/2011 van 18 mei 2011 Rolnummer 4988 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3, tweede lid, van de wet van 22 december 2009 houdende fiscale bepalingen, ingesteld door de nv « Inometal-Sogerec ». Het samengestel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011011285 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 28 april 2011 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1**** klasse : de heer ****, ****, administratief assistent de heer ****, type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011011286 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 21 juni 2011 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Mevr. DE RUYCK, Brigitte, adviseur. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen en neemt haar rang in de Orde in op 15 novem Ridder de heer CRIJNS, type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011021058 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 29/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011022275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de spreiding van de perequatie in schijven van 5 pct. ingevolge de herwaarding van de wedden door het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011018261 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 12 april 2011 wordt Mevr. Josée WIJNS, administratief medewerker bij het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 februari 2012 eervol ontslag uit Mevr. type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011014197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling. - Personeel. - Voorlopige aanstelling in de hoedanigheid van voorzitter van het Directiecomité bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van 8 juli 2011 wordt de heer Marc Roman, klasse A5 met de Overee type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de formulieren die bij de dossiers gevoegd moeten worden voor de aanvragen om principiële instemming voor de toekenning van subsidie, de aanvragen om toekenning van subsidie en de eindafrekening van de werken bed type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011204138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2011 is de onder type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011204047 bron waalse overheidsdienst Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 15 juli 2011 wordt de VZW « Fédito wallonne » van 1 januari 2011 tot 31 december 2014 erkend als federatie van de zorg- en hulpverleningsnetwerken en -diensten gespecialiseerd in verslavingen.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011031379 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011203950 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de volledige tenlasteneming door de werkgever in de onderwijssector van de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk en de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011203959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB012 0100 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011203949 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders en tot wijziging van het besluit va

decreet

type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204007 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag nr. 156 betreffende gelijke kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers : werknemers met type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204077 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag nr. 156 betreffende gelijke kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers : werknemers met type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204036 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag nr. 142 betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling v type decreet prom. 23/06/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake wetenschappelijk onderzoek, schoolgebouwen en ambtenarenzaken type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204004 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Protocol nr. 3 bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territor type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204005 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het IAO-verdrag nr. 128 betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen, a type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204015 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake de lokale autonomie betreffende het recht op partici type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204006 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag nr. 150 betreffende de bestuurstaak op het gebied van de arbeid : taak, functies en organisatie, aangenomen door de Inte

document

type document prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011202953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Eretekens in de Kroonorde ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten door de hierna in artikel 1 genoemde personen; Op de voordracht van Hebben Wij beslot

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Liberaliteit Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2011 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, toegelaten een liberaliteit te aanvaarden van e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Liberaliteit Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2011, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, toegelaten een liberaliteit te aanvaarden van e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit

erratum

type erratum prom. 05/05/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met als merk « Tic Tac Toe Game », geproduceerd door Free & Easy. - Erratum type erratum prom. 05/05/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met als merk « Disney pixar cars », geproduceerd door Free & Easy. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 werd, met ingang van 1 juni 2011, Mevr. Julie Leonard, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginnemin Overee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011024183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Coördinatie Organen, Embryo's en Bio-ethiek. - Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro . - Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderz(...) 1.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011009574 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2010, dat in werking treedt op 31 augustus 2011, is Mevr. Gantoy, Ch., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aans Het beroep

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011014211 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011 wordt de heer Peter De Grande vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché-scheepvaartinspecteur , bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlan(...) Overee type benoemingen prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203991 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming tot technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 15 juni 2011, wordt de heer Rudy Devinck, met ingang va Het ber

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011000514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 7 juni 2011 wordt de vergunning voor het organiseren van een type vergunning prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2009-0036-A Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2011 wordt een individuele vergunning aan de NV NEST-ENERGIE voor de bouw in de industriezone "de Nest", te Ev type vergunning prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 30 juni 2011 wordt de vergunning voor het exploiteren van De verg type vergunning prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011000504 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 30 juni 2011 wordt de vernieuwing van de vergun type vergunning prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering uitbreiding Bij ministerieel besluit van 30 juni 2011 wordt de aanvraag van Bij min type vergunning prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 4 juli 2011 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingson De verg type vergunning prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011000505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 11 juli 2011 wordt de vergunning om een bewaki type vergunning prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011000502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 15 juli 2011 wordt artikel 1 van het ministerieel besluit « De

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011204092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011011284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 1 augustus 2011, genomen krachtens het koninklijk besluit van 28 februari 2007 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit, verbieden het in de handel PR/003-01 type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 1 augustus 2011, genomen krachtens het koninklijk besluit van 28 februari 2007 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit, verbieden het in de handel PR/002-02

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203349 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 88/2011 van 18 mei 2011 Rolnummer 5029 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 106, type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011203203 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 75/2011 van 18 mei 2011 Rolnummer 4942 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1.1.2, 10°, en 6.1.1, vierde lid, van de « Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » , gesteld (...) Het Grondwettelijk Hof, samen

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 09/08/2011 numac 2011003284 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank Ingevo
^