B.S. Index van de publicaties van 16 augustus 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/06/2008 pub. 16/08/2011 numac 2011000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed , gedaan te Valletta op 16 januari 1992. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011018232 bron federale wetgevende kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - Controle van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement van 7 juni Met

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2009203996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenning voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit. - Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 20 januari 2010 : De heer VLOORS, Frederik, Antwerpen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011203659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2011 Koninklijk besluit van 21 juli 2011 : Orde van Leopold II Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : Mevrn. : Lambert, Bernadette, attaché bij het Departem Ponnet, Godelieve, ad type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011203658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2011 Koninklijk besluit van 21 juli 2011 : Leopoldsorde Wordt bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : Mevr. Vanderbeke, Monique, attaché bij het Departement. Zij zal het bu Wordt benoemd tot de type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011204242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid "SECUREX INTEGRITY", Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen VZW. - Wijzigingen van de statuten. - Goedkeuring Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandi Gelet op het koni type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistr type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type koninklijk besluit prom. 28/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen in de streek van Battice met als activiteit het weven van glasvezels en het vervaardigen van multiaxiale weefsels bestemd voor windmolens en die onder het Paritair Subcomité voor de texti type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011204243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid "MULTIPEN", Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen VZW Wijzigingen van de statuten. - Goedkeuring Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid Gelet op het koni

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011015081 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 22 juni 2011 worden de stagiairs hiernavermeld, op de datum van 1 november 2010, vast benoemd in de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst : Aendenhof, Anthieren type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de vereniging zonder winstoogmerk « Sociale Dienst van het Personeel van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en van de Diensten die eronder ressorteren » type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011204091 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 22 juli 2011, dat in werking treedt op 22 juli 2011, wordt de vennootschap Marc Tremblez SPRL als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning (ref.(...) Bij ministerieel besluit van 22 juli 2011, dat in werking

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203972 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie, het besl type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204066 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde, als vermeld in artikel 14 van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203968 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep 'wonen-welzijn' type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 en 9 en tot invoeging van artikel 9/1 tot 9/3 in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbe type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 16/08/2011 numac 2011204038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie-enveloppe en kwaliteitslabel aan de opvoedingswinkels type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs wat betreft de Koninklijke Balletschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van middelen van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie HD0 HB200 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203970 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van het accreditatieorgaan voor het hoger beroepsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landc

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204152 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende havenstaatcontrole

decreet

type decreet prom. 08/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011035660 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn 2009/72/EG en de Richtlijn 2009/73/EG type decreet prom. 19/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, ondertekend te Utrecht op 16 november 2009 type decreet prom. 19/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 128 betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen, aangenomen te Genève op 29 juni 1967 type decreet prom. 19/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de decreten van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra en van 23 mei 2008 betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Belgisch O type decreet prom. 19/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, aangenomen te Genève op 25 juni 1969

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011021076 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, type bericht prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011024199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht betreffende de benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, en de leden van de raad van bestuur van het Fonds voor de medische ongevallen Het Fonds voor de medische ongevallen werd opgericht bij wet van 31 maart 2010 betreffende de v Werden type bericht prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011003291 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldvo Deze ov

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de tegemoetkomingen toegekend aan de leden van de Raad voor de overdracht van de herinnering

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 27 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011201269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Leopoldsorde. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 wordt de heer Willy Van Roy, te Steenokkerzeel, tot Officier in de Leopoldsorde benoemd. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt vanaf 30 maart 2011 zijn rang in

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011009584 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, v(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepserva type vacante bettreking prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011204208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Hasselt, ter vervanging van de heer Luc PURNELLE "overleden" De betrokken o

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 juni 2011 wordt de heer Joël Vanherle, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, personeel dat ter beschikking wordt gesteld van de provin Bij kon

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor n(...) Opmerkinge

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011003287 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 662 van 20 juli 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011003286 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 519 van 8 juli 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/08/2011 numac 2011055001 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mevr. Devaux, Emilie Mevr. Devaux, Emilie, geboren te Châtelineau op 14 april 1913, woo Alvorens te
^