B.S. Index van de publicaties van 17 augustus 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011040204 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 april 2011 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011203306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011203307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1989 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en to type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mandaat. - Verlenging Bij koninklijk besluit van 19 juli 2011 wordt het mandaat van de heer Dominique de Crombrugghe de Looringhe als « Bijzonder Evaluator » van de Internationale Samenwerking » verlengd tot een nieuwe B Dit type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 wordt eervol ontslag verleend op 31 mei 2012 aan de heer Jean-Yves Standaert attaché - klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse(...) Hij type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011015079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 14 april 2011 wordt aan de heer Igor Haustrate eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen vanaf 1 november 2011 Bij ko type koninklijk besluit prom. 24/06/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011003290 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de tussenkomst van de Staat in de hospitalisatieverzekering, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het beg type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt Mevr. Christine Stevens ontheven uit haar functie bij het hoofdbestuur. Zij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Georgië, met stand Bij koni

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2011 tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artike type ministerieel besluit prom. 14/03/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011204167 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2002/110/CP18/627 van 4 juni 2002 houdende verlening aan de NV HANSON AGGREGATES BELGIUM, Lanceloot Blondeellaan 1, te 8380 Zeebrugge, van een concessie voor de exploratie en de exploitati type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van het Getuigschrift hoger secundair onderwijs aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift « Farmaceutisch-technisch assistent specifiek voor het hoger secundair onderwijs van sociale promotie » en van het Getui type ministerieel besluit prom. 21/03/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011204168 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 06 en 08 van organisatieafdelingen 09 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011204169 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 14/03/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011204166 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Indiensthouding na de leeftijdsgrens Bij ministerieel besluit van 22 juni 2011 wordt de heer René Hannaert, ambtenaar van de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière, in dienst gehouden na de leeftijdsgrens v Oppensi type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2001/CP19/ van 9 januari 2002 houdende verlening aan DE HOOP HANDEL BV, co SATIC NV, Rietschoorvelden 20, te 2170 Merksem, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de min

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet, wat betreft de nutriëntenbalansstelsels

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het afnemen van de examens van de eerste, tweede en derde studiejaren van het aanvullend beroepssecundair onderwijs, a type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2010 houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hog type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juni 2011 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, het schilderij Prométhée van Jean Delville in type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2010 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de toekenning of de intrekking van de hoedanigheid van t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de overzending van het « Plan individuel d'apprentissage (Individueel Leerplan - ILP) » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2000 houdende de samenstelling van de Raad van beroep voor de ambtenaren-generaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking, voor het schooljaar 2011-2012, van verschillende normen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden tot en de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's van het hoger onderwijs met de diploma's van het hoger onderwijs van het korte type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2004 tot bepaling van sommige nadere regels voor de toepassing van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen brutogemiddelde kost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2007 houdende de samenstelling van de Raad van beroep voor het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra va

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011203279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen. - Erratum In het koninklijk besluit van 15 december 2006 houdende toekenning van eretekens in de Kroonorde worden volgende vermeldingen geschrapt : "De heer DE BOCK, Jea(...) type erratum prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011203280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen. - Erratum In het koninklijk besluit van 27 maart 2003 houdende toekenning van eretekens in de Kroonorde worden volgende vermeldingen geschrapt : "De heer Spittaels Roger, E(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011009593 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 10 augustus 2011 : - is het verzoek tot associatie van Mevr. Dhanis, V., notaris ter standplaats Eigenbrakel, en van de heer de Pierpont, E., kandidaat-notaris, om de associatie « De heer

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Energie. - Domeinconcessie De Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ontving een aanvraag tot uitbreiding van een domeinconcessie voor de bouw en uitbating van een windenergiepark in de ze Elke be

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011204304 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige "Application Designers" (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG11831) Na de selectie wordt een lijst met maximum 28 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook ee(...) Toelaatbaarheidsverei type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011204309 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeemingenieurs (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG11832) Na de selectie wordt een lijst met maximum 16 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lij(...) Toelaatbaar

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 17/08/2011 numac 2011011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 71-
^