B.S. Index van de publicaties van 18 augustus 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011011291 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 19 juli 2011 wordt Mevr. Schryvers, Kim, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst als ambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatsc Overee type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011022288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende d type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011015051 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 werd benoemd : Commandeur De heer Boudewijn Dereymaeker, Adviseur van Z.K.H. Prins Filip. Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010 werd benoemd : Ridder De heer Patrick Bertrand, type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal vervoerte Land. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor goederenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 zal het Instituut Wegtransport & Logistiek B De schriftel type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 zal het Instituut Wegtransport & Logisti De schriftel type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011018291 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd's Register EMEA - Rijnkaa G-017 type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011204246 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. In artikel 1, type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011009523 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenningen Bij koninklijk besluit van 1 juli 2011 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen wel Bij k type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het vast bedrag voor het jaar 2011 voor de financiering van het betaald educatief verlof

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/08/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011203764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming of hernieuwing van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204170 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 21/04/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011204211 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 14 februari 2011, dat uitwerking heeft op 1 februari 2011, wordt de heer Thibault Draye vast benoemd tot de graad van attaché. Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staats Bij beslu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 decemb type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 22 september 1931 Koninklijk Museum van Schone Kunsten te Antwerpen. - Rechtspersoonlijkheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/06/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. 29/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011018283 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011009576 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Tuchtraad. - Lijst van de verkozen en aangewezen kandidaten, ingevolge de vierde oproep tot kandidaten plaatsvervangende leden van de zittende magistratuur en secretarissen, van 8 april 2011, teneinde de samenstelling van de Nationale Tuc Fran

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt de heer Bernard Lejong vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming Overee

erkenning

type erkenning prom. 29/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011018282 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011204328 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige teamleider chemie (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG11023) Na de selectie wordt een lijst met maximum 14 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst op(...) Toelaatbaar

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agré type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014198 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014200 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen In uitvoering van een beslissing van de Staatssecretaris voor de mobiliteit wordt het erkenningsnummer 2567 van rijschool Benny Jordens ingetrokken v type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014209 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2608 van de autorijschool « Auto-école Boël » wordt ingetrokken vanaf 27 juli 2011. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agré type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2011 numac 2011014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agré
^