B.S. Index van de publicaties van 24 augustus 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011011306 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet houdende instemming met de avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, b type wet prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011204053 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 138/2011 van 27 juli 2011 Rolnummers 5019, 5038 en 5039 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 3 maart 2010 tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de Het Grondw type wet prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011203978 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 108/2011 van 16 juni 2011 Rolnummer 4991 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011009540 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Directoraat-Generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, wordt Mevr. Stas, Sophie, geboren op 4 maart 1979 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Fed Overeenkomsti type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanpassing van het grensbedrag van de verzekeringstegemoetkoming aan welvaartsaanpassing type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 15.000 euros aan de VZW « Nature et Progrès Belgique » type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011204325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011012041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011011307 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2008 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011009597 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke Eredienst. - Afschaffing van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 wordt de plaats van kapelaan bij de kapelanij Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen, te Torhout, afgeschaft. Dit besluit heeft uitwerking m type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 14/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de dermato-venereologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie type ministerieel besluit prom. 10/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de arbeidsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiotherapie en oncologie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011204212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan SC", te Oupeye

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011018296 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Namen heeft de nietigverklaring gevorderd van het Dit bes type bericht prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011018297 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Andenne heeft de nietigverklaring gevorderd van he Dit bes type bericht prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011018293 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW SOS KAUWBERG UCCLA-NATURA en consorten hebben de ni Deze z type bericht prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011018294 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B type bericht prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011018295 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW AVALA heeft de nietigverklaring gevorderd van het b Dit be

document

type document prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011031397 bron brussels instituut voor milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 2 augustus 2011, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd « A.C.V. VADA BVBA » gelegen te Smalle Weg 6, 2940 Hoevenen geregistreerd onder het nummer ENRA-078 als ophaler van dier type document prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011031398 bron brussels instituut voor milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 3 augustus 2011 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de beslissing van 8 juni 2011 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de firma SITA ECOSERVICE TRANSPORT in SI type document prom. 08/04/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011035387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 200

erratum

type erratum prom. 21/06/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011021081 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van de centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten. - Erratum

arrest

type arrest prom. 25/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011000528 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor röntgenapparatuur voor medisch diagnostische radiologie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011009601 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011, dat in werking treedt op 31 augustus 2011, is aan de heer Lalmand, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel eershalve te v Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011009602 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011 is de heer Trevisan, A., ereplaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Luik, benoemd tot ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken drage

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011031396 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 29 april 2011 van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer BAUWENS, Manuel, gedomicilieerd,avenue de l'Equerre 42, bte 207, te 1348 Louvain-la-Neuve, erkend als EPB-ad De erke type erkenning prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 29 april 2011 van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA EXAR BUREAU D'ARCHITECTES, met maatschappelijke zetel Louizalaan 386, te 1050 Brussel, met ondernemingsnummer 0872 De erk

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011203956 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 104/2011 van 16 juni 2011 Rolnummer 4979 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/7,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011203977 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2011 van 16 juni 2011 Rolnummer 4985 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 53, type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011203979 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 109/2011 van 16 juni 2011 Rolnummer 4998 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 141 van het gemeentedecreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 2005, gesteld door de Raad van State. Het Grondwettelijk samengesteld type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/08/2011 numac 2011203955 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 103/2011 van 16 juni 2011 Rolnummer 4974 In zake : de prejudiciële vraag betreffende hoofdstuk II Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)
^