B.S. Index van de publicaties van 29 augustus 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 type wet prom. 13/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011009605 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 19, § 2, van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011009611 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Verviers type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011022216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 28, § 1 en 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011003301 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende interne en externe mobiliteit, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd to type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve midd type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Centre hospitalier régional de Namur" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelate type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middele type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Universitair Verzorgingscentrum Brugmann" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Universitair Ziekenhuis Gent" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoo type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024232 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoo type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Ziekenhuis Oost-Limburg" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoorniss type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "ZNA - PZ Stuivenberg " ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen i type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011009612 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "Universitair Ziekenhuis Leuven" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoorn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogenaamde « puzzelmat », model « tapis jardin » van het merk « Ludi », geproduceerd door JBM type ministerieel besluit prom. 16/05/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011204202 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 12 van organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011204203 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16, programma's 02, 04, 06, 25, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waa type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011204204 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algem type ministerieel besluit prom. 18/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 7 november 2008 houdende de verplichte terugname met het oog op wijziging van het hefplatform voor een persoon met een handicap van het merk Moris/Liftelec type « My lift - MLO VO. 1 » type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/08/2011 numac 2011007157 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 90674 van 15 juli 2011 : Wordt luitenant-generaal ****.-****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 30 juni 2010 ontslagen uit het ambt van **** **** **** **** type ministerieel besluit prom. 19/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011003305 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 18/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011011309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogenaamde « puzzelmat », model « tapis fille » van het merk « Ludi », geproduceerd door JBM

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011035665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 29/08/2011 numac 2011000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief van 17 augustus 2011 betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de container Aan

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/08/2011 numac 2011204359 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 juni 2011 in zake S. B.H. tegen de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknermers , waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen(...) « 1. Sc type bericht prom. -- pub. 29/08/2011 numac 2011204358 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 mei 2011 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen Rosario Franciamore, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 ju « Schen

beslissing

type beslissing prom. 22/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011003304 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende de organisatie van sommige diensten van de gewestelijke directie invordering te Brussel van de Administratie der directe belastingen

programmawet

type programmawet prom. 04/07/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011000549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 29/08/2011 numac 2011203982 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 118/2011 van 30 juni 2011 Rolnummer 5045 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 231 en 306 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de opheffing ervan bij de wet van 27 april 2007 betreffende Het Gro

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2011 numac 2011007156 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 8419 van 6 juli 2011, wordt de heer Vincent Hutsebaut, op 1 april 2011 in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besl

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/08/2011 numac 2011204333 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieur "wegvervoer gevaarlijke goederen" (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG11032) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Er wordt ook een b type bericht van selor prom. -- pub. 29/08/2011 numac 2011204361 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs oceanografische intrumentatie (niveau A) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (ANG11043) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagde(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 29/08/2011 numac 2011204400 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige arbeiders (niveau D) voor de CDSCA - Vakantie Centra Spa (AFG11021) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lij(...) Toelaatbaarh

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 28/07/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2010
^