B.S. Index van de publicaties van 1 september 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/02/1991 pub. 01/09/2011 numac 2011000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkhei type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van zeevarenden ingeschreven op de Pool type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2011 numac 2011000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d.13 augustus 2011 wordt de heer Ligot, Pascal, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Namen voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2011 numac 2011000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt Mevr. Conard, Chantal, adviseur bij het departement, met ingang van 1 oktober 2011, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund haar pensioenaanspraken te d type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 okt type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011012053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij :

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van vergunning van SAMB ADAMA, in eigen naam, als privé-tewerkstellingsagentschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/09/2011 numac 2011011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor het toezicht over de proeven, controles en beproevingen welke betrekking hebben op de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het oprichten, veranderen of herstellen van vervoerinstallaties van gasachtige producten en a Bij type ministerieel besluit prom. 27/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011035624 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de rapportering van gegevens die nodig zijn voor de berekening van de kosteloze toewijzing van emissierechten voor de handelsperiode 2013-2020 type ministerieel besluit prom. 23/08/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Mol als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, amba type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011003306 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 17/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van DIRECT INTERIM BVBA als privé-tewerkstellingsagentschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening omwille van het openbaar nut van een gebouw gelegen te Etterbeek, Veldstraat 41 tot 61 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de bemiddelaar bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/09/2011 numac 2011204406 bron waalse overheidsdienst "Centre wallon de Recherches agronomiques" Bij besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2011, dat in werking treedt op 1 april 2008, wordt het mandaat van de heer Stéphan Steyer, weten(...) Dit uittreksel vernietigt en vervangt het uittreksel beken

decreet

type decreet prom. 27/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011204402 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2011 type decreet prom. 20/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011027155 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/09/2011 numac 2011204352 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het **** is toegezonden bij op 5 juli 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 juli 2011, is beroep tot **** ****. ****

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 28/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011204351 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gemeenschappen met betrekking tot de Interuniversitaire attractiepolen fase VII

document

type document prom. 25/08/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011003312 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van 25 augustus 2011 van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën betreffende het verlenen van permanente subdelegatie voor de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

erratum

type erratum prom. 27/01/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de directeur-generaal van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA-ACTIRIS). - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2011 numac 2011000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 augustus 2011, wordt de heer Moiny, Gérard, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2008.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/09/2011 numac 2011031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaten voor zes mandaten van lid van het Technisch Comité van de reisagentschappen ingesteld door het besluit van 7 juli 2011 uitgaande van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 augustus I.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/09/2011 numac 2011018303 bron rekenhof Aanwerving van Franstalige programmeurs Het Rekenhof organiseert in samenwerking met Selor, het selectiebureau van de federale overheid, een vergelijkend wervingsexamen met nr. CFE11003 voor Franstalige programmeurs met belangstelling voor ontwi Na aflo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/09/2011 numac 2011009625 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 19 juli 2011 zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2011 : - voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : - Mevr. Boven L., licentiaat in de rechten; - Mevr. - Mevr. Laureys type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/09/2011 numac 2011009626 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2011 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Mechelen van Mevr. Gils, J., wonende te Ham, vernieuwd voor een termijn met ingang van 1 sep Het be

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 01/09/2011 numac 2011054925 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Hauwaert, Simone Mevr. Hauwaert, Simone, geboren te Etterbeek op 9 mei 1932, woonwac Alvorens te be

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 19/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011003235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 21 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^