B.S. Index van de publicaties van 2 september 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011009622 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 augustus 2011 is machtiging verleend aan ****. **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ****. **** ****, **** **** **** **** type wet prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011040206 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 juni 2011 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144", b) de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toepassing van artikel 13 van de statuten van het fonds voor bestaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011007164 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen van officieren Bij koninklijk besluit ****. 8423 van 6 juli 2011, worden op 1 juli 2011 ten definitieve titel op pensioen gesteld : Landmacht, kapitein-commandant ****., **** en luitenant ****., **** ****. type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoens- en gelegenheidswe type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011009630 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 14 april 2011 : - is Mevr. Deprez, L., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde; - is Mevr. Wenseleers, M., jeugdrechter in de rechtbank van eerste Bij koninklij type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaats type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Selectiereglement. - Selectiereglement tot vaststelling van de criteria en de regels voor het vergelijkend examen van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst va Exam type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011007169 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8438 van 19 juli 2011 : Worden de kandidaten-reserveofficieren ****., **** en S., ****, op 1 mei 2011 **** **** de type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de plaatsvervangende voorzitter van de Nederlandstalige en Franstalige afdelingen van de Departementale raad van beroep van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011007163 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit ****. 8422 van 6 juli 2011, in het kader van lager officieren wordt kapitein-commandant S., ****, van het korps van de **** van de landmacht, op zijn aanvraag, met zijn graad **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011007165 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8428 van 6 juli 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren beklee Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011007166 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 8436 van 19 juli 2011, wordt majoor ****., ****, met tijdelijke **** geplaatst voor een periode van zes maanden beginnend op 1 **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011007170 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functies. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit ****. 8440 van 19 juli 2011 : Wordt luitenant-kolonel **** ****., ****, op 4 juli 2011 voor de duur van de opdracht aangesteld in de graad van kolonel om de **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011003311 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduidingen In afwachting van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën en om de continuïteit van de dienst te verzekeren, wordt de heer Boelaert, To Een b type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011007167 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8437 van 19 juli 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren bekle Zij gaat type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subse type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011007171 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen **** koninklijk besluit ****. 8443 van 19 juli 2011 : **** kolonel vlieger **** S., ****, op 1 juni 2009 ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van de Koning. Wordt luitenant-**** **** korvet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 18 juni 2010 werd de NV Detraco erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar. De erkenning draagt het nummer PCB267. type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011031424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 20 juli 2010 werd de BVBA Westfalen erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van drie jaar. Bij minist type ministerieel besluit prom. 31/08/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011002043 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 tot aanwijzing of erkenning van de leden van de Raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 18 juni 2010 werd de NV Vanheede Environmental Logistics erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van drie jaar. De erkenni Bij minis type ministerieel besluit prom. 25/08/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011011288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende de jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011022289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn v

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011000571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2011-2012 Met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 1983, Bereke type bericht prom. 26/08/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011018304 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

document

type document prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011031393 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Bevorderingen door verhoging in graad Bij beslissing van de raad van bestuur van 27 mei 2011 wordt Mevr. Marthe Brenard met ingang van 1 juni 2011 via bevordering door verhoging in graad bevorderd in de graad van eerste attaché in het (...) Bij beslis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029472 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor amateurtoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor etnologie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de hulpverlening aan het stripverhaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor het boek en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten

erratum

type erratum prom. 01/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011035720 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen. - Erratum type erratum prom. 30/06/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Marco Polo » op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. - Erratum

arrest

type arrest prom. 14/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Regeringsbesluiten houdende toelating tot de stage van de heer Ledeghen type arrest prom. 14/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Regeringsbesluiten houdende toelating tot de stage van de heer Deschuyter

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011009629 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 september 2010, dat in werking treedt op 30 september 2011, is Mevr. Wenseleers, M., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aa Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011031394 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Niveau A Bij beslissing van de raad van bestuur van 29 oktober 2010 wordt Mevr. Aurélia Bouilloz vast benoemd via werving in de graad van attaché in het Franse taalkader met ingang van 30 september (...) Niveau B Bij besliss

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011031407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 4 juli 2011, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de NV SNC-LAVALIN, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 251, bus 16, te 1050 Elsene, met ondernemingsnummer 0402.951.75 De erk

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011015085 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 19 augustus 2011 heeft Graaf Maurice Greindl de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Malta te Rebecq uit te oefenen, met als consulair ressort het Waalse Gewest.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011204459 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers communicatie en marketing (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG11035) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011204460 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts duurzame ontwikkeling (niveau A) voor de POD Duurzame Ontwikkeling (ANG11824) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011204461 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmabeheerders O & O (niveau A) voor de POD Wetenschapsbeleid (ANG11812) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt oo(...) Toelaatbaarheids type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011204462 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten voor de directeur voor de DWTI (niveau A) voor de POD Wetenschapsbeleid (ANG11813) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. E(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011204449 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten onthaal (niveau C) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (ANG11044) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011204448 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten boekhouding (niveau C) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (ANG11040) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011204416 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directiesecretarissen (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG11023) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er word(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011204327 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (m/v) (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG11007) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt(...) Toelaatbaarheidsvereisten type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011204289 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economist analyse K.M.O.-studies (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG11834) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Er wordt

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 02/09/2011 numac 2011003302 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « 21 » genaamd Overeenkomstig artikel 10, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten « 21 » genaamd, een openbare loterij georganise - v
^