B.S. Index van de publicaties van 14 september 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling type wet prom. -- pub. 14/09/2011 numac 2011009587 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011, wordt de heer Simon Kuijpers, met ingang van 15 oktober 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Ov type wet prom. 28/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011003317 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, het Wetboek van vennootschappen en de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij tene

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011203793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid « afhandeling o type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011022306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, §§ 1 en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskun type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011022307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009632 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 70.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011203850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op d type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011203796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer te type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011203852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het conventioneel brugpensioen in de subsector van de af type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009631 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 30 maart 2009 en 22 december 20 type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011203853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van syndicale premie in de subsector van d type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011203886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van syndicale premie in de subsector van d type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011203879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de inspanningen ten voordele van risicogroepen in de sub type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011203882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het aanvullend pensioen in de subsector van de afhandeli type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011203851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de ploegenpremies in de subsector van de afhandeling op type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011203854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tewerkstellingsbeleid in de subsector van de afhande type koninklijk besluit prom. 05/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011203849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 200

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027166 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 19 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 22/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027165 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 14 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 22/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027170 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 21 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 15/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027169 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 20 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 05/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027167 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de bestaande huisvestingssector type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027168 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de bestaande huisvestingssector type ministerieel besluit prom. 06/09/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes coöperatieve vennootschappen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027179 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 31 maart 2011 betreffende de Waalse verdienste type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027178 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 31 maart 2011 betreffende de Waalse verdienste voor de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden

document

type document prom. 05/05/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2011 numac 2011009589 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 juli 2011, wordt de heer Thierry Van Bever, met ingang van 1 juni 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2011 numac 2011009590 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011, wordt de heer Pierrick Massaux, met ingang van 15 januari 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2011 numac 2011009588 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011, wordt Mevr. Hayat Ait Chaoura, met ingang van 1 februari 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. O type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2011 numac 2011022300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2011, dat ui Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2011 numac 2011022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van een mandaat en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 august Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2011 numac 2011022304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2011, dat in werking tree Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2011 numac 2011009586 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011, wordt Mevr. Vanessa Dupont, met ingang van 1 april 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overeenkomst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2011 numac 2011009585 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011, wordt de heer Carl Beckers, met ingang van 15 februari 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Ove

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/09/2011 numac 2011009665 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van een adjunct-auditeur De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) wenst een Nederlandstalige adjunct-auditeur (m/v) aan te werven. Context van de functie De HRJ is een federaal orgaan met als voornaamste taak het verbeteren van(...) - het voordra

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011204534 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 2010-2011 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011204436 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de schoolmediatheken in het gewoon secundair onderwijs

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/09/2011 numac 2011031401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 18 mei 2011 wordt VAN BENEDEN, Philippe, gedomicilieerd chaussée Reine Astrid 25, te 1420 Braine l'Alleud, erkend als Certifi De erk type erkenning prom. -- pub. 14/09/2011 numac 2011031402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 26 mei 2011 wordt SPIES, Benoit, gedomicilieerd rue du Culot 24, te 1435 Mont-Saint-Guibert, erkend als Certificateur t De erke
^