B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011009708 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 september 2011, is machtiging verleend aan Mevr. **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...) type wet prom. 10/01/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204849 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bescherming van kweekproducten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011003320 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 133 van het KB/WIB 92 betreffende de onroerende goederen die in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere eigenaars type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011022335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 10.000 EUR aan de VZW Singulierpluriel, als ondersteuning in het kader van de organisatie van het Ribambelle- salon, een informatiesalon voor gezinnen in de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 52.000 EUR aan de stichting Child Focus voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011022332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 6.000 EUR aan de VZW SUR'Cité voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van o type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011014235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 35.000.000 EUR in 2011 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10bis van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011203063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg **** eretekens Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011 wordt het Burgerlijke **** Kruis 1**** klasse verleend aan de **** rechter in sociale zaken : De heer **** ****, rechter in sociale zaken bij de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011018346 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Promag SPRL, rue André Féher 1, G-007 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011012088 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ereteken in de Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 12 september 2011 wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde, Mevr. Joly, Carine Louise, Dominique Ghislaine, attaché bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Ma(...) Zij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011035809 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 06/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type ministerieel besluit prom. 02/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204729 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Raeren als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4730 Raeren, Burgstrasse 42a type ministerieel besluit prom. 12/08/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204730 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Raeren als inrichtende macht van twee noodopvangwoningen gelegen te 4730 Raeren, Burgstrasse 42a type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011204865 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2011 wordt de BVBA "Fagne Services" vanaf 18 augustus 2011 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2011, da Bij ministerieel besluit type ministerieel besluit prom. 06/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de netoverschrijdende overlegraad type ministerieel besluit prom. 23/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011009709 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een Commissie tot Bescherming van de Maatschappij type ministerieel besluit prom. 14/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011024275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 28 mei 2004 betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 06/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 tot oprichting van de Hogeschool voortkomend uit de samenvoeging van de Hogescholen « HENam » en « Blaise Pascal » en tot erkenning en betoel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204867 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlagen IV, VI en IX van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren l

document

type document prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011204019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Bij b worden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011022328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 september 2011, dat in werking tree Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011022326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 september 2011, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaki Bij hetzelfd

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011009711 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 29 september 2011, wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregelin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011205016 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 september 2011, is de stage van Mevr. Bever, J., als gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Bergen, verlengd in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel met ingang van 1 okt Het bero type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011204994 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011, is de heer Dozin, B., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Gembloux-Eghezée, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk er type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011204993 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, dat in werking treedt op 31 oktober 2011, is Mevr. Hänsch, B., ondervoorzitter en jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste gesteld. Zij heeft aanspraak Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/08/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204724 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 18 januari 2001 tot uitvoering van de artikelen 82 en 85 van het decreet van 26 april 1999 betreffende het gewoon basisonderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/05/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204725 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 november 2009 tot aanwijzing van de leden van het adviescomité van het centrum voor bevorderingspedagogiek type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/05/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204723 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 november 2010 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de ziekenhuizen

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011003349 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen Uitstel betalingsdatum tegemoetkoming Bijzonder Beschermingsfonds voor benadeelde klanten van APRA Leven Het Bijzonder

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning voor scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Staatssecreta Agr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011204965 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** maatschappelijk assistenten expertise (niveau ****) voor de **** **** **** vergelijkende selectie van **** maatschappelijk assistenten expertise (****/****) (niveau ****) voor de (...) Er zijn 35 type bericht van selor prom. -- pub. 04/10/2011 numac 2011204912 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeem- en netwerkbeheerder De vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeem- en netwerkbeheerder (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG11025) werd afgesloten op 23 se(...) Er is 1
^