B.S. Index van de publicaties van 13 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011018369 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de papieren kartonbewerking, betreffende de economische, sociale en technische vorming type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011018370 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de statuten en de benaming type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011204125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van het nationaal akkoord 2009-2010 (1) type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedra

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/10/2011 numac 2011205085 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 26 september 2011 wordt de beslissing van 21 juni 2011 goedgekeurd, waarbij de algemene vergadering van de vennoten van de CVBA "Société intercommunale pour la Distribution du Gaz et de l' Bij ministe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011205096 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor 2011 aan het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling in de sociaal-culturele sector type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011205047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure in het kader van het voorkomen en herstellen van milieuschade type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011205080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011205110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel L3113-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de elektronische verzending van de akten die onder het administratief toezicht vallen

document

type document prom. -- pub. 13/10/2011 numac 2011205202 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 21 juni 2011, heeft Mevr. Sterck, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rech

arrest

type arrest prom. 08/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011031479 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschr

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/10/2011 numac 2011205201 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 oktober 2011 : - is aan de heer De Bast, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Mechelen. Het is hem vergund de - is Mevr. But

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/10/2011 numac 2011205199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés informatie- en gegevensbeheer voor de POD Wetenschapsbeleid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés informatie- en gegevensbeheer (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbele(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 13/10/2011 numac 2011205200 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** voor het Nationaal **** Instituut De vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor het Nationaal **** ****(...) Er zijn 2

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 13/10/2011 numac 2011055010 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van De Borger, Lodewijk Anna De Borger, Lodewijk Anna, ongehuwd, geboren te Boom op 23 ja Alvorens te
^