B.S. Index van de publicaties van 26 oktober 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011009723 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2011, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018380 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011205284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 september 2011 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 114,97 wordt, vanaf 1 september 2011, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Zi(...) I. Regeling voor werkne type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011 dat in werking treedt op 1 juli 2012, wordt aan de heer Lucien Rawart, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. De betrok Het koninkli type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit, d.d. 19 oktober 2011, wordt de heer VAN AERSCHOT, Dirk, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Geel/Laakdal/Meerhout voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018381 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018379 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité type koninklijk besluit prom. 07/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018377 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 03/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011022345 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van vijfentwintigduizend EUR aan de VZW's « Gezinsbond » en « Ligue des Familles » voor het begrotingsjaar 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018378 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011009739 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2011 wordt de heer Alain Marie Antoine Winants, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat aangeduid om de functie van administrateur-generaal van de Veiligheid van de S Overeen type ministerieel besluit prom. 05/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205379 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 4 van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden vo type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011011378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205397 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205399 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een nieuwe vestigingsplaats van een school voor buitengewoon onderwijs voor type 5 met ingang van het schooljaar 2011-2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205401 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 2, 3 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205411 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des Aînés" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205412 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Santé" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205413 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Famille" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 novembe type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205429 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Leefmilieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 13/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205410 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie inzake de samensteling van de provinciecolleges en raden

programmawet

type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 26/10/2011 numac 2011000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011205527 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidshof te Luik Bij beschikking van 13 september 2011 van de eerste voorzitter van het arbeidshof te Luik, is aan Mevr. Etienne, F., rechter in de arbeidsrechtbank te Hoei, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van rec

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep voor de kandidaten die lid willen worden van de Vaste Commissie van de lokale politie Er zal binnenkort worden overgegaan tot de toewijzing van alle mandaten voor het lidmaatschap van de Vaste Commissie van de lokale politie . De to(...) De openg

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011205525 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2011, dat in werking treedt op 31 oktober 2011, is aan de heer Roels-Van Kerckvoorde, B., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Bre Het is h type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011205526 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 2 maart 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Deken, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standp Het is h

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011011313 bron ethische commissie voor de telecommunicatie Huishoudelijk Reglement aangenomen op 27 juni 2011, goedgekeurd door de Minister op 28 juli 2011 HOOFDSTUK I. - Algemeen Artikel 1. Voorwerp en werkingssfeer 1. Dit huishoudelijk reglement regelt de werking van de Ethische Comm(...) Het regelt evenwel

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011014248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011205460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011205461 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 26/10/2011 numac 2011014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém
^