B.S. Index van de publicaties van 27 oktober 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/04/1992 pub. 27/10/2011 numac 2011000665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 28/07/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek diverse rechten en taksen inzake de inkomsten van verzekeringsproducten en houdende een diverse bepaling. - Duitse vertaling type wet prom. 10/01/2010 pub. 27/10/2011 numac 2011000671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 14/04/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007215 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8491 van 28 augustus 2011 wordt aan de heer G. Wemans, op 1 januari 2012 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar, aan de hogere secundaire technische school bij de Ko Hij wo type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011009743 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2011 wordt de heer Glibert, Philippe, geboren op 15 oktober 19(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007217 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8483 van 28 augustus 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007216 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8482 van 28 augustus 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007218 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 8470 van 28 augustus 2011 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de Centrale Dienst voor Sociale e Voor meer dan type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007220 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 8495 van 28 augustus 2011 wordt kolonel ingenieur van het militair materieel ****. ****, op 30 juni 2011, ontslagen uit het ambt van **** militair docent type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007221 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van het hogere **** aan hoofdofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8494 van 28 augustus 2011 wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : Landmacht In het korps van de **** **** het korps va type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007223 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling **** koninklijk besluit ****. 8484 van 28 augustus 2011, wordt kapitein-ter-zee **** ****. **** op 1 september 2011 aangesteld tot de graad van flottielje-admiraal om de functie uit te oefen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007224 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 8496 van 28 augustus 2011 wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor van het korps van de pantsertroepen M. Paquay. Dit besluit h type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007225 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 8499 van 28 augustus 2011 worden ontslagen als militair **** aan de Koninklijke Militaire School : Op 1 juli 2011, luitenant-kolonel **** **** 29 **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007214 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** **** van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 8481 van 28 augustus 2011, wordt kapitein ***** met tijdelijke **** geplaatst voor een periode van zes maanden **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007213 bron ministerie van landsverdediging Oud-strijders. - Gewapende Weerstand Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 8475 van 28 augustus 2011 : Wordt de heer F. Sel gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde, op het lin Brons Hij neem type koninklijk besluit prom. 16/09/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de onteigening van gebouwen op het grondgebied van de stad Waver, 2e afdeling, in opdracht van de Belgische Staat waarvoor de Regie der Gebouwen optreedt type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 24 juni 2011 wordt de heer Patrick Smeesters, geboren op 5 juli 1951, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang va De he type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007210 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8471 van 28 augustus 2011 wordt aan de heer Heinrich De Jonckheere op 1 januari 2012 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011018374 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2011 wordt het mandaat van de heer Geert De Poorter als "Directeur-generaal Laboratoria" bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen he Een beroep tot ni type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007208 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een officier Bij koninklijk besluit ****. 8464 van 27 juli 2011, wordt majoor ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2011. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 17 oktober 2011, wordt het mandaat van de heer Van Cleuvenbergen, Bartholomeus, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Brasschaat met ingang type koninklijk besluit prom. 13/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot aanneming van een bestek voor de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007211 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8490 van 28 augustus 2011 wordt aan de heer Jean Bodart op 1 januari 2012 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemachtigd type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007212 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 8472 van 28 augustus 2011 : Wordt tot Grootofficier in de Orde van Leopold II benoemd : M. Willy Vermeeren, adviseur Wordt tot Offici type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007226 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 8498 van 28 augustus 2011, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor van het vliegwezen van het korps van het niet-varend personee Dit beslui

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031515 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de intrekking van de erkenning van « Société d'insertion par le nettoyage - Capitale » CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031514 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 6996 van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031516 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid en de voorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gedeeltelijke weigering van de hernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst met behulp van drie voertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031520 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemechtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031519 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening "Zonale verordening voor de Europawijk" voor een deel van het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011205457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het vaderschapsverlof voor bepaalde personeelsled type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011205458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, inzake dampterugwinning in benzinetankstations type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011205459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidies voor de beschutte werkplaatsen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011000656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 48 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2012 ten behoeve van de politiezones

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011024281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht betreffende de benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie De Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toe Werden

document

type document prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011205566 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 30 juni 2011, heeft de heren Dirix, E. en Fettweis, A., raadsheren in het Hof van Cassatie, aangewezen tot afdelingsvoorzitter, voor een termijn van drie jaar,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken

arrest

type arrest prom. 18/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011003360 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007206 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoemingen van kandidaat-hulpofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8459 van 27 juli 2011 : Worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-hulpofficieren piloten van wie de namen volgen, op 27 augustus 2010 benoemd in P. Bastien, J

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011205564 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 september 2011 is Mevr. Castin, M., vrederechter van het kanton Thuin, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007207 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8461 van 27 juli 2011, wordt op 16 februari 2011, Mevr. Françoise Bertrand in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënn Dit bes type benoemingen prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011007209 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8465 van 27 juli 2011, wordt op 16 april 2011, de heer Christophe Vandeplas in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciën Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 september 2011 wordt Mevr. Nadine KOLLMORGEN, geboren op 3 november 1975, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2011, in de titel van attaché in de klasse A2, op het Nederl Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011024290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 september 2011 wordt de heer GENERET, Alfred, geboren op 10 december 1979, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 augustus 2011, in de titel van attaché in de klasse A2, op het Fran Bij ko

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 07/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011205567 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter bij het Benelux Gerechtshof 8

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011205552 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen medische kwaliteit De vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen medische kwaliteit (Medex) (m/v) (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen (ANG1181(...) Er zijn 5 type bericht van selor prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011205537 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** arts-adviseurs voor medische aanvragen tot regularisatie van verblijf De vergelijkende selectie van **** arts-adviseurs voor medische aanvragen tot regularisatie van verblijf Er zijn 3 **** type bericht van selor prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011205536 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés-vertaler (niveau A) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (AFG11117) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Er word

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011014247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011020057 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 28 oktober 2011 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Ontwerp van ordonnantie : - Ontwerp van ordonnantie houdende inst(...) - Rapporteur : Mevr. Dominique BRAECKMAN. - Bespreking. 2. Dringende vr type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 27/10/2011 numac 2011020058 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 28 oktober 2011, om 9 uur 1. Inoverwegingnemingen : - Voorstel van ordonnantie (van de heer Olivier de CLIPPELE en Mevr. Viviane TEITELBAUM) t(...) - Voorstel van resolutie (van de heren Vincent LURQUIN, Freddy THIEL
^