B.S. Index van de publicaties van 2 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 26/11/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011003393 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende goedkeuring van de wijzigingen van de Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties, en van de Bijlagen, opgemaakt te Seoul op 11 november 1985, bij resolutie nr. 86 van 30 juli 2010 van de Raad van g type wet prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011011425 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies type wet prom. 08/07/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging. - Duitse vertaling type wet prom. 26/11/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011003394 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bijdrage van België aan de vijftiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type wet prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011011426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schrapping van erkenning. - NV Guclan Bij beslissing van 29 november 2011 wordt de erkenning van de NV Guclan, ondernemingsnummer 0417.070.504, Kuringersteenweg 520, te 3511 Hasselt, erkend onder type wet prom. 14/11/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat de bereikbaarheid van de nooddiensten betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011003392 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogme In type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011000758 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 7 november 2011, wordt het mandaat van de heer Eric Paulus, als korpschef van de lokale politie van de politiezone AISEAU-PRESLES/CHATELET/FARCIENNES, met i type koninklijk besluit prom. 19/07/1926 pub. 02/12/2011 numac 2011000754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende maatregelen bestemd om de berichten of tijdingen, die uiteraard 's Lands krediet kunnen ondermijnen, te beteugelen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011018404 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011205912 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van de erkenning van centra voor paarden ter uitvoering van artikel 59, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011206002 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 20/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011206023 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011206001 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 27/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011205913 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011205983 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende inwerkingtreding van artikel 3 van het decreet van 15 juli 2011 houdende wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011018430 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V

document

type document prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011018431 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Tarifaire voorwaarden De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas heeft, na openbare raadpleging, haar besluiten aangenomen tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voo(...) - het a type document prom. 25/10/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011009737 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van de mandaten van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van leden en benoeming van leden. - Erratum In h type erratum prom. 14/10/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011022409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, dat in werking treed Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011022410 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 octobre 2011, dat uit Bij het

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/11/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011031581 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/713 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de noodzakelijke financiële tussenkomst voor de toekenning van ecocheques ten voordele van in non-profitsectoren tewerkgestelde werknemers, goedkeuring van de verdelingscrit

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011009785 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Errata In het Belgisch Staatsblad van 17 november 2011 : bladzijde 68534, regel 28, is de vacante plaats van assistent bij het parket van de arbeidsauditeur te Charleroi in de functiefamilie 'onth bladzijde 685

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011206073 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2010, dat in werking treedt op 31 december 2011, is Mevr. Matray, Ch., raadsheer in het hof van Cassatie, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten ge Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011206087 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 30 november 2011 is het verzoek tot associatie van de heer Van den Eynde, P. en Mevr. Rousseau, L., geassocieerde notarissen ter standplaats Sint-Joost-ten-Node, en van Mevr. Hatert, C. Mevr. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011206072 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 april 2011 is de heer Van Brussel, J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011009784 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, in werking tredend op 31 maart 2012 's avonds, is de heer Maquet, A., griffier bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zij Bij konink

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011206050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A2) voor het Nationaal Geografisch Instituut (ANG11087) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bij(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011206033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen P & O (niveau A) voor het Fonds voor de beroepsziekten (ANG11083) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook ee(...) Toelaatbaarheids type bericht van selor prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011206053 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige weervoorspellers (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (AFG11127) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er (...) Toelaatbaar

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011003391 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen In toepassing van artikel 178,

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 02/12/2011 numac 2011003395 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie Het Directiecomité van de Nationale B Deze
^