B.S. Index van de publicaties van 5 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011003403 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 138bis-6 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011205858 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 177/2011 van 10 november 2011 Rolnummer 5200 In zake : de vordering tot gehele of gedeeltelijke schorsing van de artikelen 2, 4, 5, 6 en 9 van de wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging van het Wetboek van strafvo Het Grond type wet prom. 26/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011003402 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bijdragen van België aan de zestiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type wet prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011003408 bron federale overheidsdienst financien Autoriteit voor financiële diensten en markten . - Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Finan(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011014279 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het besluit 2009-I-13 van 4 juni 2009 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van het Patentreglement Rijn met betrekking tot de erkenning van nationale vaarbewijzen en radarbevoegdheidsbewijze type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011015131 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst Aanstelling Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2011 wordt de heer Grégoire Cuvelier, ambtenaar van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst, Ministerraad bij de Ambassade van België te Parijs - de vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 wordt de heer Philippe Colyn ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Islamitische Republiek Iran. Hij wordt overgeplaatst naar Bij koninkli type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011024343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011206112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 2001 wordt de heer Joseph El Haddad met ingang van 1 september 2011, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A2, met als titel attaché. type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011014278 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het besluit 2009-II-15 van 3 december 2009 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van het Patentreglement Rijn met betrekking tot de erkenning van nationale vaarbewijzen en radarbevoegdheidsbe type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011015133 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2011 wordt de heer Claude Misson ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Federatieve Republiek Brazilië, met standplaats te Brasilia. Hij wor Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2011 wordt de heer Luc Jacobs ontheven uit zijn functie van Consul-general van België te Casablanca, met als ressort het Koninkrijk Marokko, met uitzondering van de Pre Hij wordt type koninklijk besluit prom. 27/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde de werken voor het rechttrekken van de bochten nrs. 118 en 119 en de afschaffing van overweg nr. 133 op de spoor type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking Ontheffing functies en oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2011 wordt de heer Daniel Ceuninck ontheven uit zijn functie van Raad voor Internationale Samenwerking b Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011009764 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Erkenning Bij koninklijk besluit van 14 november 2011, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Résilience », met zetel te 7000 Bergen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011206004 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 26/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011206003 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 04/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011035968 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor paarden ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 09/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011205013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011035908 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de mi type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011024340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 28/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011000777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de woonunits, als bedoeld in het artikel 74/8, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 29/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Oppensioenstellingen Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2011 wordt aan de heer Dominique Sabbe eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd pensioen vanaf 1 oktober Bij minis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011205980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011035951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 okt type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011205981 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011003407 bron federale overheidsdienst financien Autoriteit voor financiële diensten en markten . - Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de(...) Deze ov

document

type document prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011205829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 november 2011, dat in werking treedt de dag worden type document prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011031560 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor brandweer en dringende medische hulp Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 oktober 2011 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van brandweerman bij de Dienst voor

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011206035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 november 2011 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaak - wordt a

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011018424 bron belgische senaat Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie De Senaat zal, overeenkomstig artikel 151 van de Grondwet en de artikelen 259bis -1 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, overgaan tot de ben Er moet type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011009767 bron hoge raad voor de justitie Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie Op vrijdag 2 maart 2012 wordt overgegaan tot de verkiezing van de magistraten, leden van de Hoge Raad voor de Justitie. Er moeten 22 leden worden geko Op het type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011206089 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekkingen Een plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie zal vacant zijn vanaf 1 januari 2012. De kandidaturen dienen te worden gericht aan de Minister van Justitie binnen negentig dagen vanaf de datum van bekendmaking van de vacat De kandi

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011009775 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, wordt Mevr. Stéphanie Dodeigne, met ingang van 1 september 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Overe

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011206036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011206093 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (niveau A) voor de dienst Homologatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG11142) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijf(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011205961 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors - functie : beheer human ressources en psychologie (m/v) (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest De selectie wordt georg(...) - Beroep 51 : type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011205959 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bachelors - functie : beheer human ressources en psychologie (m/v) (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest De selectie wordt georg(...) - Beroep 51 : type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011205963 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors in Toerisme en Hotel (m/v) (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest De selectie wordt georganiseerd voor de volgende bero(...) - Beroep 58 : type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011206081 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten elektromechanica De vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten elektromechanica (niveau B) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG11042) werd afgesloten op 29n(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011205962 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bachelors in Toerisme en Hotel (m/v) (niveau B) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest De selectie wordt georganiseerd voor de volgende beroe(...) - Beroep 58 : type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011206090 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** coördinatoren interne controle De vergelijkende selectie van **** coördinatoren interne controle (niveau ****) voor de **** van de Sociale **** (****11026) we(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011206092 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (niveau A) voor de dienst Uitzonderlijk Vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG11141) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Er wordt

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 05/12/2011 numac 2011003404 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België, van Deze
^