B.S. Index van de publicaties van 7 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011009783 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 16 november 2011 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011018410 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30, type wet prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011018413 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 224, type wet prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011018414 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen . - Bekendmaking overeenkomstig artikel 44 van de geïndexeerde bedragen van de heffing Overeenkomstig artikel 44 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen zoals ingevoegd (...) 1° type wet prom. 28/07/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, het Wetboek van vennootschappen en de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij tene type wet prom. 26/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011024353 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering type wet prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011018411 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de geïndexeerde bedragen van de retributies Overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de wet van 12 augustu 1° type wet prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011018412 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van oude metalen. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 30 november 2011 wordt de heer Willy Imbrechts, met ingang van 1 februari 2012, eervol ontslag verleend in de klasse A4, met als titel adviseur-generaal. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 30 november 2011 wordt Mevr. Nelly Lievens, met ingang van 1 mei 2012, eervol ontslag verleend in de klasse A3, met als titel adviseur. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 december 2011 wordt met ingang van 1 december 2011, aan de heer Francis De Hondt, eervol ontslag verleend, als statutair ambtenaar, uit zijn a De heer De type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011018409 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 4, type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011024352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011018425 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren moeten voldoen bij het verkrijgen en bewaren van navelstrengbloed type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011018427 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 4°, laatste lid, van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wet type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011204467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkg type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011204840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het brugpensioen op type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011204543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011204936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de loonvoorwaarden voor de tewerk type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011204607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de audiovisuele sector de toelating wordt verleend om af te wijken van de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduurgrenzen van toepassing op jeugdige werknemers, a type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011205008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de deelneming door de werkgevers in de vervoersonkosten type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011022388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206080 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 september 2011 wordt de "GmbH Saarländische Silotransport" vanaf 20 september 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 20 se Bij ministerieel besluit type ministerieel besluit prom. 21/09/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 20/09/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011011407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2006 tot aanduiding van de ambtenaar die belast is met de uitvoering van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011003412 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Registratie en domeinen. - Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 28 november 2011 wordt de heer Brant, Roger W.M., voorzitter van het aankoopcomité te Mechelen, bij wijze van interim aangesteld tot de betrekking v Bij minis type ministerieel besluit prom. 24/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011011434 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2011 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2010 type ministerieel besluit prom. 18/10/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011027218 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting. - Addendum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011205982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot kinderopvang

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011027212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011206068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de broeikasgasemissierechten die kosteloos worden toegewezen aan vliegtuigexploitanten voor de periode 2012 en de periode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011027213 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » belast wordt met het nemen van saneringsmaatregelen op de locatie « Atelier SNCB » in Bergen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/08/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers die bestemd zijn voor de openbare brand

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206055 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 november 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 november 2011, heeft de vzw 2. Bij v type bericht prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206085 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 oktober 2011 in zake Cvita Slavica Gudelj tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 oktober 2011, h « Schen type bericht prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011018434 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Algemeen Eigenaars- en Mede-eigenaars Syndicaat c.s Deze z type bericht prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206079 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 oktober 2011 in zake Marnix Houttekier tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 oktober 2011, heef « Schen type bericht prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206054 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 14 september 2011 en 10 november 2011 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen respec Die zak type bericht prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011205893 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 oktober 2011 in zake John Rooms tegen de nv « COME A CASA », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 oktober 2011, heeft de « -

document

type document prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011031574 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor residentieel certificateur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 2 september 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor residentieel certificateur van Espace Formation PM De Erke type document prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011031578 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici type G1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 21 oktober 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM werden de reglementaire ople De Erke type document prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011031579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici type G2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 21 oktober 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM werden de reglementaire ople De Erke type document prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011031575 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici type L in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 21 oktober 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM werden de reglementaire oplei De Erke type document prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 15 november 2011 werd de heer Verbruggen, Marc, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van pl type document prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011031576 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor EPB verwarmingsadviseurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 21 oktober 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor EPB verwarmingsadviseurs van FORMATPME Namur-Brabant De Erke type document prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011031577 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor erkende verwarmingsinstallateurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 21 oktober 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor erkende verwarmingsinstallateurs van FORMATPM De Erk

beschikking

type beschikking prom. 24/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011031586 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot aanpassing van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën type beschikking prom. 24/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011031587 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206145 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 november 2011 : - is de heer Mathieu, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - is Mevr. Demaret, M., gerechtel Zij is gelijkti type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206146 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 30 november 2011 : - is het verzoek tot associatie van de heer Tournier, L., notaris ter standplaats Beringen, en van Mevr. Despiegelaere, V., kandidaat-notaris, om de associatie Mevr. Despi

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206097 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten nrs. 216.250, 216.248, 216.247, 216.244, 216.249, 216.245 en 216.246 van 10 november 2011 in zake respectievelijk Benoît Debatty, Freddy Rixhon, Frédéri « Sc type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206086 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 oktober 2011 in zake Maria Guitierrez Cancio tegen het « Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten », waarvan de expeditie ter griffie van « Sch

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 november 2011 wordt de heer Wim Vantomme, met ingang van 1 september 2011, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 september 2010. Een beroe

registratie

type registratie prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011003411 bron federale overheidsdienst financien Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten . - Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Fi(...) Deutsch

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011018432 bron federale wetgevende kamers Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie Huishoudelijk reglement Ter uitvoering van artikel 15 van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie hebben de Senaat en de Kamer van volksve Artikel

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011206139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten SharePoint (niveau A21) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG11061) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Er wordt

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 07/12/2011 numac 2011003417 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank De ove
^