B.S. Index van de publicaties van 8 december 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011021107 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Minister van Staat Benoeming type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011012071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011204547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de statuten en de benaming van het fo type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van een managementfunctie Bij koninklijk besluit van 12 september 2011 werd Mevr. Marie-Pierre Fauconnier, met ingang van 1 januari 2012, aangewezen als titularis van de managementfunctie Overeenkom type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Ontheffing functie en einde aanstelling Bij koninklijk besluit van 26 november 2011 wordt Mevr. Christine STEVENS ontheven uit haar functie van Ambassadeur van België in de Republieken Georgië, Armenië en Uzbekistan, met s Zij type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011012083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011009780 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Résilience », met zetel te 7000 Bergen, ave type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2011 wordt aan Mevr. Francine DEPUNT, attaché bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 januari 2012, eervol ontslag uit haar functies verleend en Mevr. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011011433 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 22 juni 2011 wordt aan Mevr. Anne BOUILLET, attaché bij de Algemene Directie Mededinging, met ingang van 1 januari 2012 eervol ontslag uit haar functies verleend en wordt zij ge Mevr. type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011204824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijkomende werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011204432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de verlenging van de crisismaatregele type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011204593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011204519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011204424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011205009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en we type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011011431 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 maart 2011 wordt aan de heer Danny VAN DE VELDE, attaché bij de Stafdienst Informatie-en Communicatietechno-logie, met ingang van 1 januari 2012, eervol ontslag uit zijn funct De hee type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de kruispuntbank van de rijbewijzen type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011204429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, tot wijziging va type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011204427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011204428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de vijfde verlenging van de anticrisismaa type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011204311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011204286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de opleidingssteun in het

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011206172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid. Bij ministerieel besluit van 2 december 2011 worden de cursussen van ni type ministerieel besluit prom. 22/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011024342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011035974 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan s

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011206070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011206074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011206078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011206071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Brabant wallon"

decreet

type decreet prom. 20/10/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011029584 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de studies die onder het alternerend hoger onderwijs ressorteren

document

type document prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011031573 bron brussels instituut voor milieubeheer Toelatingen tot de stage. - Benoemingen Bevorderingen. - Pensioneringen Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 21 juni 2011 wordt de heer Thierry Quinez, voor een periode van zes maanden vanaf Bij beslu

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011029589 bron ministerie van de franse gemeenschap Centra voor de validatie van bekwaamheden. - Vernieuwing van de erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 2011 wordt : 1) de vernieuwing van de erkenning voor het beroep huishoudhulp toegekend aan het Ce 2) de vernie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011206177 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 november 2011, dat in werking treedt op 31 oktober 2011, is Mevr. Van Strydonck, R., eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensio Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011206178 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 1 december 2011, dat in werking treedt op 1 januari 2012, is het verzoek tot associatie van de heer Dauwe, J., notaris ter standplaats Eeklo, en van de heer Demolder, L., kandidaat-not De heer

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Bevordering. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 216.067 van 27 oktober 2011 van de Raad van State, IXe kamer, wordt het koninklijk besluit van 12 juli 2009 vernietigd, waarbij de heer Paul De Win met ingang van 1 n

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011206110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011206182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalig expert verantwoordelijke verkeersveiligheid A4 De vergelijkende selectie van Nederlandstalig expert verantwoordelijke verkeersveiligheid A4 (niveau A) voor de FOD Mobiliteit(...) Er zijn 2

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 08/12/2011 numac 2011206180 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Bergen Bij beschikking van 8 november 2011 werd de heer Courtois, J.-P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Bergen aangewezen, om vanaf 1 januari 2012, het ambt van plaatsverv
^