B.S. Index van de publicaties van 9 december 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011206140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen De in ar type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011003406 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 7 november 2011 wordt de heer Jurgen NEUTS, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd : 1° om aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent, tot 1 juli 2013, de 2° om a type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 18 november 2011 wordt de heer Frederic EGGERMONT, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Vrije Universiteit Brussel, tijdens het academiejaar 20

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Tarief 2012 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit 1. Arti type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011024351 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 21 november 2011 wordt, met ingang van 1 april 2012, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer MATHIEU, Pierre, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzel type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011024314 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 3.685.733 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 21/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206084 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de criteria tot opneming van gedesoriënteerde bejaarde personen in een aangepaste eenheid voor de opvang en huisvesting van gedesoriënteerde bejaarde personen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011000729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij ministerieel besluit van 17 november 2011 wordt heer David De Roy, Staatsraad, aangewezen in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid binnen de Raad voor de Centra voor Private Archieven ten type ministerieel besluit prom. 06/12/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011009792 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verschillende maatregelen tot wijziging van de programmatie voor voorzieningen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008 tot aanwijzing van de sociale inspecteurs die toezicht en controle zullen uitoefenen op de naleving van de wetgeving betreffende de tewerkstelling van

decreet

type decreet prom. 10/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011009794 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 17 november 2011 : - bladzijde 68536, regel 69, is de vacante plaats van assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Nijvel, geannuleerd; - - bladzijde 6

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011009795 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 1 december 2011 : - is het verzoek tot associatie van de heer Verhaegen, T., notaris ter standplaats Overijse, en van de heer Busschaert, J., kandidaat-notaris, om de associatie « De heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011206229 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 2 december 2011 : - is het verzoek tot associatie van de heer Boes, B., notaris ter standplaats Kortrijk , en van Mevr. Devaere, K., kandidaat-(...) Mevr. Devaere, K. is aangesteld als geass type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011009793 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 november 2011, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2011 's avonds, is aan de heer Vasseur, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van referendaris bij de griffie van de rech Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011206228 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 november 2011, is Mevr. Dreser, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Zij is gelijktijdig benoemd tot rechte Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011206227 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2011, pagina 71857, van het eervol ontslag verleend aan de heer D'Halluin, A., uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Ant

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011018429 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 18 november 2011 wordt de heer Olivier Bouffioux, met ingang van 1 juli 2011, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en type benoemingen prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011024344 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2011 wordt de heer DENIS, Jérémy, geboren op 7 juli 1981, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 augustus 2011, met als titel Attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, type benoemingen prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011018428 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2011 wordt de heer Grégory DELFOSSE, met ingang van 1 september 2011, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen type benoemingen prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011024350 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 26 september 2011 : Met inga - De heer D

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011018417 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 oktober 2011 en 31 oktober 2011 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011206217 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG11124) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonder(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011206168 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs civiele bescherming (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG11075) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Vereiste diplom type bericht van selor prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011206226 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren bij de Inspectiedienst (niveau A) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (ANG11079) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd,(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011008005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistenten (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG11139) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een (...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011206214 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepsbouwingenieurs (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG11077) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook ee(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011206223 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige havenstaatinspecteurs (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG11071) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook ee(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011206207 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische medewerkers (niveau C) voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (ANG11074) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die drie jaar g(...) Er wordt

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 09/12/2011 numac 2011003398 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeer-dering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De vierde kw
^