B.S. Index van de publicaties van 12 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011003414 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 type wet prom. 26/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011003413 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 type wet prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toepassing van de sociale- zekerheidswetgeving voor werknemers op sommige categorieën van personen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011009789 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 november 2011, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011204878 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 145/2011 van 22 september 2011 Rolnummers 4955 en 5014 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de i Het Grond type wet prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011009778 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 14 november 2011 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waar Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften voor de scheepvaartwegen van het Koninkrijk type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011014282 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het besluit 2010-I-8 van 2 juni 2010 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart dat het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn aanneemt en houdende goedkeuring van de besluiten 2010-II-3 en 2 type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011007260 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8546, van 13 oktober 2011, wordt aan Mevr. Christel Meert, docent, op eigen verzoek uit haar betrekking van burgerdocent van de Koninklijke Militaire School ontslagen op 1 oktober Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011007258 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van **** **** koninklijk besluit ****. 8540, van 5 oktober 2011, wordt kapitein-commandant van het reservekader S. ****, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps **** **** **** type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011011435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2006 houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Direc type koninklijk besluit prom. 04/04/2006 pub. 12/12/2011 numac 2011000772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011000795 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 30 november 2011, wordt het mandaat van de heer Van Asch, Jan, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Berlaar/Nijlen met ingang van 6 maart type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011000794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 30 november 2011, wordt het mandaat van de heer Tirez, Kurt, als korpschef van de lokale politie van de politiezone AMOW met i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011000793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 30 november 2011, wordt het mandaat van Mevr. Vanden Bossche, Antoinette, als korpschef van de lokale politie van de politiezone MEETJESLAND CENTRUM type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011003418 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende het personeel, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, B en C, II, en 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzeker type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12, §§ 1, e), 4, c) en d), 5 en 6, en 17ter, A, 9°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inza

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011007255 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2011-januari 2012 type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011018436 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011000779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de basisopleiding van de gemeenschapswachten. - Duitse vertaling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011027216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toepassing van de driedelige kaderovereenkomst voor de Waalse privé non-profitsector 2010-2011 binnen de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011206094 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering van de openbare gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011027217 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non-profitsector

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/10/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011000778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 69 betreffende de overdracht van verloven van 2011 en de toekenning van sommige verloven in 2012. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011206117 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 oktober 2011 in zake Sabri Aydin en Suat Tekin tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 november 20 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011206170 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 oktober 2011 in zake de nv « Pelckmans Turnhout » tegen de nv « Walter Van Gastel Balen » en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof « S type bericht prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011206150 bron waalse overheidsdienst Vervoer. - Bericht De opdracht voor auditdiensten m.b.t. de aanwijzing van drie rekeningcommissarissen bij de maatschappijen van de TEC-groep voor een periode van drie jaar wordt aan de tijdelijke vennootschap samengesteld uit de kantoren van r

document

type document prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011206161 bron waalse overheidsdienst "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" Bij besluit van de administrateur-generaal a.i. van 18 oktober 2011, dat uitwerking heeft op 10 oktobe(...) type document prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011003409 bron nationale bank van belgie Nieuwe versie van de standaarddocumenten « Volledig model van jaarrekening » en « Verkort model van jaarrekening » voor ondernemingen opgesteld door de Nationale Bank van België In toepassing van artikel 174,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011007256 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 8525, van 26 september 2011 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren worden op 26 september 2011 benoemd : **** de graad van kapitein- In het korps van ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011007259 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8538, van 5 oktober 2011, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 maart 2011 aangesteld in de **** type aanwerving prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011007257 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8539 van 5 oktober 2011: De aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier S. Deldime wordt op 1 De aangesteld type aanwerving prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011007261 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van kandidaat-beroepsofficieren van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 8547, van 24 oktober 2011 : Landmacht De aangestelde onderluitenants van de 146**** promotie van de faculteit sociale en militaire we **** van de

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011018437 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 november 2011 en 30 november 2011 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing type lijst prom. 01/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011011437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 01/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011011436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011206154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011206224 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken van de Financiële Dienst De vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken van de Financiële Dienst (niveau A) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG1(...) Er z type bericht van selor prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011206219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen HVAC De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen HVAC (niveau B) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (ANG11049) werd afgeslote(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011206216 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** sociaal deskundigen De vergelijkende selectie van **** sociaal deskundigen (niveau ****) voor de **** **** (****10869) werd afgesloten op 29 november 2011. type bericht van selor prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011206218 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts duurzame ontwikkeling De vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts duurzame ontwikkeling (niveau A) voor de POD Duurzame Ontwikkeling (ANG11824) werd afgesloten op 29 november (...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011206215 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijk evaluator gezondheidszorg De vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijk evaluator gezondheidszorg (niveau A2) voor het RIZIV (ANG11012) werd afgesloten op 28 n(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011206238 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten forensische analysetechnieken De vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten forensische analysetechnieken (niveau B) voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek &(...) Er zijn 2 g

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011003401 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 522 van 10 oktober 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011003399 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Offici)le lijst van de loting nr. 666 van 18 november 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 12/12/2011 numac 2011003400 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 665 van 20 oktober 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^