B.S. Index van de publicaties van 19 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011011450 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Registratie DEUTSCHE BANK EUROPE GmbH Bij beslissing van 13 december 2011, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de 217260 type wet prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011206342 bron rechterlijke macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie Mevr. Pottiez, Ch., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, werd door de eerste voorzitt

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011022427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, a) en c), en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voo type koninklijk besluit prom. 05/07/2010 pub. 19/12/2011 numac 2011000773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/07/1970 pub. 19/12/2011 numac 2011000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011007246 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 26/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011024359 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011021112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke raden van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens b type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Peter Muyshondt voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van directeur van de directie van de operaties inzake bestuurlijke po Bij kon type koninklijk besluit prom. 30/06/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011024356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2011 aan het programma voor chemische producten van de OESO type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011003426 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011014307 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2009 dat de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Brugge, nodig voor de herinrichting en de uitbreiding van het vormingsstat type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011007279 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de controlecommissie inzake de representativiteit van de vakorganisaties van het militair personeel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Hulpverlening aan de Jeugd. - Erkenningscommissie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2011, wordt Mevr. Céline DURIEU, benoemd tot werkend lid van de Erkenningscommissie, ter vervanging van de heer Paul VILLERS, aftredend lid e type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Gezondheidspromotie. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 18 november 2011, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 8 november 2011 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester-assistent voor de te begeven cursussen « Vreemde taal » en « Vertaling (Chinees) » toegekend a(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000834 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 12 december 2011 wordt hoofdcommissaris-jurist Marc De Mesmaeker op dezelfde datum aangewezen als lid en vervolgens als leidend hoger officier, met de rang van directeur-generaal van he type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011029594 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2009 houdende oprichting van de « Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet » en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erke type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française R. Schuman » vanaf het academiejaar type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011029601 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2009 houdende oprichting van de « Haute Ecole Louvain en Hainaut - HELHa » en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erkend worde type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de « Haute Ecole de la Province de Liège » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031600 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de tuchtregeling en tot regeling van de schorsing in het belang van de dienst van de personeelsleden Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031598 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031595 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanmaak en vaststelling van de rang en de weddenschaal van de leidend ambtenaar en adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031594 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die de personeelsleden van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, kunnen dragen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031597 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het reglement voor het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031599 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de graden van het personeel van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, die dezelfde trap in de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031601 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 1995 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031603 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de valorisatie van de bijzondere prestaties van het begeleidingspersoneel van niveau 1 bij Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031602 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011035998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet in het kader van het Vlaams akkoord voor de non-profit/socialprofit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011206275 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van leden van de « Commission Formation agricole » zoals ingesteld krachtens artikel 8 van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw

decreet

type decreet prom. 18/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011206209 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de beroepsmogelijkheden type decreet prom. 24/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011206279 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een bachelor in de financiële en bestuurswetenschappen in de afdelingen boekhouding, bank en verzekeringen type decreet prom. 24/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011206280 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Islamitische Conferentie, gedaan te Brussel op 4 februari 2011

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011009791 bron federale overheidsdienst justitie Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409,

programmawet

type programmawet prom. 04/07/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011000760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

document

type document prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011031609 bron brussels hoofdstedelijk parlement Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. - Wijzigingen aan het statuut van de tijdelijke en de gelegenheidsmedewerkers van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Het Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 18 november 2011, wijzigingen aan De bes type document prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011003425 bron nationale bank van belgie Nieuwe versie van de standaarddocumenten "Volledig model van jaarrekening voor verenigingen" en "Verkort model van jaarrekening voor verenigingen" opgesteld door de Nationale Bank van België In toepassing van artikel 26, &sec De nieuwe versie is grati type document prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011206272 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de directeur-generaal van 28 april 2011 wordt de heer Stanislas Carbonelle, eerste attaché, vanaf 1 december 2011 in ruste gesteld. Bij besluit van de directeur-generaal van 4 augustus 2011 wordt de heer Jacques Bij besluit va

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 november 2011 wordt benoemd tot lid van de Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd, Mevr. Françoise Garnier, ter type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011029600 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 20 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Arrondissementsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 november 2011, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de derde vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 2 december 2011, heeft de algemene vergaderin Eerste k type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de vierde vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 2 december 2011, heeft de algemene verga Eerste type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000823 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de derde vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 2 december 2011, heeft de algemene vergad Eerste type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de tweede vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 2 december 2011, heeft de algemene vergaderin Eerste type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000821 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de eerste vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 2 december 2011, heeft de algemene verga Eerste type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de eerste vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 2 december 2011, heeft de algemene vergaderin Eerste type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000822 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de tweede vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 2 december 2011, heeft de algemene verg Eerste k

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011206341 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 1 december 2011 : - zijn benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : de heren : Bonhomme, E., advocaat bij de balie te Veriers, oud-stafhouder Dandenne, A., advocaat bij de

verslag

type verslag prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011031608 bron brussels hoofdstedelijk parlement Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. - Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 18 november 2011, wijzigingen aan te brengen De besl

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011022399 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2011 wordt de heer Ylber ZEJNULLAHU, geboren op 10 februari 1973, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerhei Overee type benoemingen prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011024348 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 april 2011 wordt de heer DENIS, Olivier, geboren op 17 november 1966, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2011, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011024349 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt Mevr. PAPAZOVA, Nina, geboren op 31 maart 1972, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2011, met als titel eerstaanwezend assistent in de klasse SW2 op het Ne Bij ko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 24 november 2011 wordt artikel 2 van het ministerieel besl « Art type vergunning prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 29 november 2011 wordt de vergunning tot het organiseren van een inter De verg type vergunning prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot bepaling van de tijdelijke voortzetting van b De aanvr type vergunning prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 25 november 2011 wordt de vergunning voor het organis Deze ve type vergunning prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 23 november 2011, wordt de vergunning tot het exploitere De verg

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel be type erkenning prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011000832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel bes

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011206360 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige experts in communicatie en wetenschappelijke coördinatie (niveau B) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid De vergelijkende selectie van Franstalige experts in comm(...) Er zijn 5

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011014308 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011014309 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011014310 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/12/2011 numac 2011055045 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschapen van Halet, Marie Louise Annie Lucile Catherine Mevr. Halet, Marie Louise Annie Lucile C Alvorens te b
^