B.S. Index van de publicaties van 21 december 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011206225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties type koninklijk besluit prom. 19/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011000836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011011452 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1990 tot vaststelling van het bedrag der presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de leden van de onderscheiden consultatieve organen van de Middenstand type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2011 numac 2011206377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Herplaatsing Bij koninklijk besluit, d.d. 5 december 2011, wordt de heer Philippe Bedert herplaatst in de functie van directeur bij de gedeconcentreerde post van de Algemene

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011011448 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling R type ministerieel besluit prom. 19/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011022443 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011022441 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011035956 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011036015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Antitankgracht Haacht type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011035999 bron vlaamse overheid Besluit tot wijziging van diverse besluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011036019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/12/2011 numac 2011206320 bron waalse overheidsdienst Beroepsopleiding en tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 24 november 2011 : - wordt Mevr. Sandra Antenucci vanaf 1 december 2011 tot vertegenwoordigster van de representatieve werknemersorganisaties benoemd ter vervan(...) - wordt de h

decreet

type decreet prom. 01/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011027224 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bevestiging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2011 houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011021103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2011

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/12/2011 numac 2011003431 bron autoriteit voor financiele diensten en markten(fsma) Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldvo Deze ov

document

type document prom. -- pub. 21/12/2011 numac 2011031583 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Ontslag wegens beroepsongeschiktheid Bij beslissing van de raad van bestuur van 28 oktober 2011 wordt Mevr. Sonja Vanstechelman, attachee in het Nederlandse taalkader, ontslagen met ingang van 1 november 2011 wegens definitiev(...) Een beroep tot nieti type document prom. -- pub. 21/12/2011 numac 2011031582 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Bevorderingen door verhoging in graad Bij beslissing van de raad van bestuur van 30 september 2011 wordt Mevr. Chantal De Deyn met ingang van 1 oktober 2011 bevorderd door verhoging in graad tot de graad van eerste adjunct in het Frans(...) Bij besliss

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2011 numac 2011206363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 5 december 2011, wordt Mevr. SWERTS, Elisabeth, benoemd in de functie van "hoofdcommissaris Kwaliteits-management en Interne Controle" bij de lokale politie Tienen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2011 numac 2011206328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle De Wetenschappelijke Raad heeft tot taak het Agentschap te adviseren over het toezichtbeleid en moet me De Raad type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2011 numac 2011009815 bron hoge raad voor de justitie Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 346, van 5 december 2011, op blz. 71676, worden in de derde alinea van de oproep tot de kandidaten voor een

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/2011 numac 2011009814 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 november 2011, in werking tredend op 31 maart 2012 's avonds, is Mevr. Platteau, M.-L., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspra Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/12/2011 numac 2011024358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit, van 30 november 2011, wordt de heer VAN ELSACKER, Paul, geboren op 11 juni 1960, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2011, met als titel attaché in de klasse A2 op het Nederlan

registratie

type registratie prom. -- pub. 21/12/2011 numac 2011003430 bron autoriteit voor financiele diensten en markten(fsma) Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten , van 13 december 2011,(...) De NV

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2011 numac 2011206481 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige budgettair en financieel medewerkers (niveau A) voor SELOR (ANG11099) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzond(...) Toelaatbaarh
^