B.S. Index van de publicaties van 28 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/11/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011014313 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van d type wet prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011205847 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 171/2011 van 10 november 2011 Rolnummers 5066 en 5067 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 18 april 2010 « tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodi Het Grond type wet prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011205863 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 158/2011 van 20 oktober 2011 Rolnummer 5032 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gesteld door de Cor Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206519 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206485 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206487 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011024367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2011 van 24287.00 pond sterling aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 19/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011022457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 26 oktober 2011 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 17ter, A en B, 20, § 1, e), 24, § 2, 25, §§ 1 en 3, 26, §§ 9 en 12, en 34, § 1, a), van de bijlage type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011011453 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011011458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een rechtskundig bijzitter bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011011457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële netto kost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2012 type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011206464 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 28 november 2011 wordt de VZW "La Ressourcerie Le Carré" vanaf 28 november 2011 voor vijf jaar erkend als vereniging zonder winstoogmerk die actief is in de hergebruiksector. Bij minister Bij ministerieel beslui

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206492 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2010 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur du Logement" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011206466 bron waalse overheidsdienst "Société régionale wallonne du Transport" Bij besluit van de Waalse Regering van 1 december 2011, dat in werking treedt op 1 december 2011, worden Mevr. Florence Demacq en Christina Dewart, als(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011206447 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Georges-Henri BODSON, die woonplaats kiest bij Mr. Jan GH Dit besl type bericht prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011206448 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Georges-Henri BODSON, die woonplaats kiest bij Mr. Jan GH Dit besl type bericht prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011206345 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 november 2011 in zake L.G. tegen A.L., in aanwezigheid van G.R., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 november 2011, hee 1. « Sc type bericht prom. 15/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011018455 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van type bericht prom. 15/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011018456 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de type bericht prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011206446 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3**** van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling **** van de Raad van **** **** ****, **** ****, **** **** en **** **** **** type bericht prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011206450 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA MEDISCH KABINET DR. DEVLEESCHOUWER, die woonplaat Dit besl

document

type document prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011011467 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Aangepast tariefvoorstel De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas heeft op 22 december 2011 het aangepast tariefvoorstel van Elia System Operator NV voor de regulatoire periode 2012-2015 goedgekeurd. De nettariev(...) http://www. type document prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011011468 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Tarieven De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas heeft op 22 december 2011 de tarieven goedgekeurd voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en de ondersteunende dienst(...) De tari type document prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011009825 bron hoge raad voor de justitie Hoge Raad voor de Justitie Indienstneming van één adjunct-auditeur (functie : audit) De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) wenst een Franstalige adjunct-auditeur in dienst te nemen (m/v) (functie : audit). Context van de functie De (...) - het voordra type document prom. 07/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011014318 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart. - EUROCONTROL. - Besluiten van de uitgebreide Commissie. - Besluit nr. 111 met betrekking tot het bepalen van de eenheidstarieven voor de toepassingperiode die begint op 1 januari 2012 type document prom. 07/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011014315 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart. - EUROCONTROL. - Besluiten van de uitgebreide Commissie. - Besluit nr. 112 met betrekking tot de rentevoet bij laattijdige betaling van de « en-route »-heffingen voor de toepassingsperiode die b type document prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011206493 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de directeur-generaal van 13 oktober 2011 wordt de heer Guido Van Geem, directeur, vanaf 1 april 2012 in ruste gesteld. Bij besluit van de directeur-generaal van 8 november 2011, dat uitwerking heeft op 1 oktobe Bij besluiten v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011009824 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 14 december 2011 : bladzijde 73309, regel 28, is de vacante plaats van assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Haacht in de functiefamili bladzijde

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011206390 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 oktober 2011 in zake het Vlaamse Gewest tegen de nv van publiek recht « De Post », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 « Sch

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011003420 bron federale overheidsdienst financien Thesaurie Deposito- en consignatiekas www.depositokas.be Lijst van consignaties waarvan de rechten zullen vervallen in 2012 Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Art. 27 Om de betaling ervan te bekomen moeten de personen die Voor de raadpleging

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011206575 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG11810) werd afgesloten op 20 december 2011(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011206562 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** verpleegkundigen De vergelijkende selectie van **** verpleegkundigen (niveau ****) voor het Fonds voor de beroepsziekten (****11833) werd afgesloten op 20 december 2011. type bericht van selor prom. -- pub. 28/12/2011 numac 2011206551 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige jurist voor de Regie der Gebouwen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige jurist (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG11843) werd afgesloten op 21 december 2011. Er zijn 4 geslaa(...)
^