B.S. Index van de publicaties van 30 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011018464 bron bpost nv van publiek recht Gebruikershandvest Overeenkomstig artikel 144 van de wet van 21 maart 1991, deelt bpost NV van publiek recht haar nieuwe tarieven mee geldig vanaf 1 januari 2012. Alle tarieven zijn meegedeeld in euro. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie (1) type wet prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003433 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie (1) type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003432 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2012 type wet prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003434 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011009822 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Marc Van De Plas voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het gerechtel type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000866 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel in het kader van de organisatie van de Europese toppen type koninklijk besluit prom. 15/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011011469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp om de aan de organisatie van de Europese toppen verbonden last te dekken en meer in het bijzonder de in het kader van deze toppen gepresteerde uren type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011003439 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 wordt de heer Hans D'Hondt, met ingang van 1 januari 2012, aangeduid als voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën. Een beroep tot nietigver

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011027235 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 11 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036022 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdendetijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206587 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden

decreet

type decreet prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036079 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 type decreet prom. 22/12/2010 pub. 30/12/2011 numac 2011206553 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen. - Addenda type decreet prom. 24/11/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot invoering van de overgangsmaatregelen in het kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van de perskaarten

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011206591 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Marc

beslissing

type beslissing prom. 20/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003442 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende aanduiding van het zesde registratiekantoor Brussel als enig bevoegd kantoor inzake de registratie van onderhandse huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goedere

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011206299 bron grondwettelijk hof Bericht. - Verbetering van het arrest nr. 59/2011 Bij beschikking van 5 oktober 2011, genomen met toepassing van artikel 117 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, heeft het Hof beslist het arrest nr. 59/2011 van 5 De grif

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011041712 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 398e AANVULLING Bijwerking op 10 december 2011 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011206576 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts-adviseur De vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts-adviseur (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG11052) werd afgesloten op 8 december 2011. Er (...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011054993 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Golebiewska, Grazyna Grazyna Golebiewska, uit de echt gescheiden van Philippe Stéphan Alvorens te

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/12/2011 numac 2011040312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2011 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2011, 119.01 punten bedraagt, tege Het gez
^