B.S. Index van de publicaties van 11 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling type wet prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2011, aan de Stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011021120 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011021118 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011021119 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in het Brussels Gewest type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de griffiers in de raden van beroep van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024374 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden in de raad van beroep van de Orde der geneesheren met het Frans als voertaal type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2008 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magis type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2011 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van effectgerichte maatreg type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2012 numac 2012009000 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij Koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Stephanie Dehert, geboren op 10 februari 197(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2012 numac 2012018004 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Promag sprl Rue André Féher 1 - G-023 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2012 numac 2012009007 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 30 november 2011 wordt Mevr. Vermaut, Iris, benoemd tot rijksambtenaar i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2012 numac 2012018005 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd's Register EMEA, Rijnkaai G-029 type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011205343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011205321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15 van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkve type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid aan het Werelderfgoed Centrum van UNESCO type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011204930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van de inspanningen inzake vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011204941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011204952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011205311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011205341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de vijf dagen type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011204958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het sectoraal systeem van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011205392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de permanente vorming

beslissing

type beslissing prom. 23/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2012003000 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot wijziging van de bevoegdheden van bepaalde diensten van de Administratie van de directe belastingen

document

type document prom. -- pub. 11/01/2012 numac 2012009001 bron federale overheidsdienst justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2012 Art. 6. Klas(...) - Recht - Droit -3/4 -1/4 -Kopie - Copie -3/4 -1/4 type document prom. -- pub. 11/01/2012 numac 2012009002 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 28 december 2011 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - Mevr. Anne Bestard, geboren op 1 februari 1976, - de heer

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2012 numac 2011022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 december 2011, worden benoemd tot De here type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2012 numac 2012000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 28 december 2011, wordt de heer Pieteraerens, Wim, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie, met uitwerking op 1 april 2006.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2012022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2012 numac 2012200095 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** beleidsmedewerkers raden en commissies gezondheidszorg **** vergelijkende selectie van **** beleidsmedewerkers raden en commissies gezondheidszorg (niveau ****1) ****(...) Er zijn 5 **** type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2012 numac 2012200102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige laboranten De vergelijkende selectie van Franstalige laboranten (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (AFG11810) werd afgesloten op 20 december 2011. Er z(...) type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2012 numac 2012200132 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten bij de Dienst Infrastructuur voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad De vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten bij de Dienst Infrastructuur Er zijn 6 ge
^