B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoering en wijziging van de wet van 19 januari 2010 tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 16/01/2012 numac 2011022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 september 2011 en in uitvoering van artikel 22 Interpreta type wet prom. -- pub. 16/01/2012 numac 2011022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 september 2011 en in uitvoering van artikel 22 Interpreta type wet prom. -- pub. 16/01/2012 numac 2011022450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 september 2011 en in uitvoering van artikel 22 Interpreta type wet prom. -- pub. 16/01/2012 numac 2011022447 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 september 2011 en in uitvoering van artikel 22 Interpreta type wet prom. -- pub. 16/01/2012 numac 2011022448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 14 september 2010 en in uitvoering van artikel 22 Interpreta

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012009003 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 16/01/2012 numac 2011206297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van het « Kinderbijslagfonds van West-Henegouwen », vereniging zonder winstoogmerk type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2012 numac 2011206346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Bevorderingen door overgang naar het niveau B tot de graad van technisch deskundige van een administratief assisten(...) Bij koninklijk besl type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2011009827 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende ontslag en aanwijzing bij de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2012 numac 2012200133 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 december 2011 : - wordt het bureau « SGS Belgium SA » vanaf 15 december 2011 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten 4. "indus type ministerieel besluit prom. 28/11/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012000003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de woonunits, als bedoeld in het artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertalin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035007 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het project Outreach vanuit het PC Sleidinge naar de Bijzondere Jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen, wat betreft de uitbreiding van Vesta naar aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp

decreet

type decreet prom. 23/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035039 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/01/2012 numac 2012021004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2012 numac 2011206347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een werkend lid en een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 5 december 2011, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - Wordt eervol ontslag uit - Wordt mevro

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/01/2012 numac 2011000814 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 november 2011 wordt de heer Peter Bulckens benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang va type benoemingen prom. -- pub. 16/01/2012 numac 2011000840 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Johan Schoups benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader met ingang van 1

strafwetboek

type strafwetboek prom. 08/06/1867 pub. 16/01/2012 numac 2011000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Strafwetboek, Boek II, Titel VIII
^