B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011204960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011024372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2012 numac 2012009012 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E pI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 14 september 2011 wordt Mevr. FAVOREEL, Katrien, benoemd tot rijksambten(...) type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2012, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van d type koninklijk besluit prom. 16/11/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 1.200 euro aan VZW « Bien être des Salariés » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012024038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 40.000 euro aan CEEweb type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2012 numac 2012014005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor goederenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 zal het Instituut wegTransport & Logistiek B De schriftelij type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2012 numac 2012014006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 zal het Instituut wegTransport & Logistie De schriftelij type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012024001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk Besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage voor de perio type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011024371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011024370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011204950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011205314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de betaling van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011205391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de vorming en verloning van intreders type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012024002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 april 2011 tot 31 de type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011205301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, houdende w type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012200053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012200089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2011

decreet

type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012200134 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de berekening van de termijnen in het kader van de landbouwstage die georganiseerd wordt krachtens het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2008 betreffende d type omzendbrief prom. 10/01/2012 pub. 17/01/2012 numac 2012003012 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Rondzendbrief betreffende de blokkering van sommige begrotingskredieten

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/01/2012 numac 2012014002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Bericht Onderwerp : toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of Op bas

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 17/01/2012 numac 2011024161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij de gids 'Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken' 2e Selectie projectvoorstellen art. 107 Tijdens de IMC Volksgezondheid van 20 december 2010 werd een eerste evaluatie go Uiterlijk

document

type document prom. -- pub. 17/01/2012 numac 2011206311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 1 december 2011, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisc worden b

erratum

type erratum prom. 28/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012200164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal van de Algemene Directie van de Identificatie en van de Controle der Aangiften bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2012 numac 2011000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Béatrice Drapier, contractueel administratief attaché, tot griffer bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2012 numac 2012022004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van lede Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2012 numac 2012022003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 december 2011, wor - de d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2012 numac 2011000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 5 december 2011, wordt de heer Bram Van Thillo, statutair bestuurlijk attaché, tot griffier bij de Raad van State benoemd.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/01/2012 numac 2012008000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent In type bericht van selor prom. -- pub. 17/01/2012 numac 2012008001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar In u
^