B.S. Index van de publicaties van 20 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/11/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011009810 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft type wet prom. 28/07/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012000010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012041301 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 15/12/2010 pub. 20/01/2012 numac 2012015006 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale akten :

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2011 voor de ondersteunende organisatie van de interventies bij een grootschalig noodgeval en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012018022 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » tot dekking van betalingsachterstanden in 2008 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012014015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 2 december 2011 dat in werking treedt op 1 november 2012, wordt aan de heer Luc De Vogelaere, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. De type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage voor de perio type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2011 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/01/2012 pub. 20/01/2012 numac 2012022009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/01/2012 pub. 20/01/2012 numac 2012018019 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 10 augustus 2007 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011036087 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de overheveling van personeelsleden van de FOD Financiën naar Vlabel en andere bepalingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid in het kader van artikelen 3bis en 74/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdel Met toe

document

type document prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012200298 bron waalse overheidsdienst "Agence de stimulation économique" Op 15 december 2011 heeft de Waalse Regering besloten het beheerscontract 2007-2011 van het "Agence de stimulation économique" vanaf 1 januari tot 3(...) Een afschrift van het beheerscontract kan worden gekregen do type document prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Verplaatsingen Bij de ministeriële besluiten van 30 november 2011 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke of consulaire post vermeld onder hun naam : ASSELBORN, William, Ambassade van België t BRANDERS, M

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012031032 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/133 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de carrières van de ambtenaren en het reglement van het personeel van de d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012200422 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 november 2011; - Schaarbeek : 1 (grondgebied (...) - Sint-Genesius-Rode : 1 (in associatie); - Luik

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012200421 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 januari 2012, dat uitwerking heeft met uitgang van 31 december 2011, is aan de heer Van Lijsebeth, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van substituut-procureur des Konings bij de r Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012018026 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Negende lijst van de apothekers en dierenartsen erkend, na 1 oktober 1995, als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik volgens artikel 16, artikel 17, type lijst prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012018025 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Negende lijst van de apothekers en geneesheren erkend als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting volgens artikel 13

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 23 november 2011 wordt de vergunning voor het organis De verg type vergunning prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 2 december 2011 wordt de vergunning van Verstrepen, Joze

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012042001 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012200313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012200402 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG12002) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bij(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012200369 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-commissaris voor het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen (CFE12701). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 2 januari 2012. De uiterste inschrij(...) type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012200380 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige IT-experten in medische databases (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG11137) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt o(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012200384 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT-deskundigen in systeem (niveau BI) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG11151) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook e(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012200383 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeem Databank beheerders (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (ANG12005) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012200419 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs elektriciteit (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG12003) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012200389 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers Testing & Reporting (niveau A) voor SELOR (AFG11035) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere l(...) Toelaatbaarheids

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 20/01/2012 numac 2012011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor Normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 156
^