B.S. Index van de publicaties van 24 januari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012003024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte, in 2012, van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Europese Muntunie type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2012 numac 2012015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 en met ingang van 1 maart 2012 wordt aan de heer Guido D'HAENENS, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché bij de Federal(...) Het is de heer type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012018030 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Farmaka » voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012003025 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2012, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012018029 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2011 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 12/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012003026 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene Administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2011206456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming of hernieuwing van de leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/01/2012 numac 2012029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Gezondheidspromotie. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 29 november 2011, dient bij artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van werkende en plaatsvervangende leden va type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012200181 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leraren bij de dienst Afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 12/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012022012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031650 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031645 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/01/2012 numac 2012031033 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2011 wordt de heer Daniel COUILLIEN, bevorderd, bij verhoging in graad, tot de graad van eerste ingenieur in het Frans taalkader van het Brussels In Bij bes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012031026 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031646 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031644 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031647 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031642 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2012-2022 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031640 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2012-2016 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031641 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2012-2016 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031649 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modellen van het aangifteformulier betreffende de gewestbelasting ten laste van de houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012035057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012200317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012200318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers » type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012200315 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode met het oog op de creatie van Webberoepen type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012200316 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 22 december 2010 betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen

decreet

type decreet prom. 20/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 177 betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996 type decreet prom. 20/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 april 2008 type decreet prom. 20/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als mu

document

type document prom. -- pub. 24/01/2012 numac 2011206307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken Bij besluit van de directeur-generaal van 1 december 2011, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Sta worden be type document prom. -- pub. 24/01/2012 numac 2011018462 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie van 15 december 2011 tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Val-I-Pac, Koningin Astridlaan 59, bus 11, 1780 Wemmel, als organisme voor verpakkingsafval De Interregionale Verpakkings Gelet o

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/01/2012 numac 2012029012 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschef. - Ontslag. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2011 wordt, op 31 oktober 2011 's avonds, aan Mevr. Marie-Kristine VANBOCKESTAL eervol ontslag verleend uit haar ambt als Kabinetschef van Bij bes

erratum

type erratum prom. 10/11/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 24/01/2012 numac 2011031631 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Milieu-overeenkomst betreffende de afgedankte voertuigen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij de ordonnantie van 18 mei 2000; G Gelet op h

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2012 numac 2012021011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een griffier Bij koninklijk besluit van 16 januari 2012, dat op dezelfde datum in werking treedt, wordt de heer Frank Meersschaut, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, benoemd tot griffier van het Grondwe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/01/2012 numac 2012200486 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 18 januari 2012 is het verzoek tot associatie van de heer Van Laere, D., notaris ter standplaats Antwerpen , en van Mevr. Van Laere, A., kandidaat-not(...) Mevr. Van Laere, A., is aangesteld al type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/01/2012 numac 2012200485 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 januari 2012 is aan Mevr. Walkiers, C., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen. Het beroep tot n type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/01/2012 numac 2012009018 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 is een einde gesteld aan de functies van de heer Schittecatte, M., griffier bij het hof van beroep te Gent met ingang van 31 december 2011 's avonds. Betrokkene mag zijn aanspraak op Bij konink

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 09/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012031034 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 11-03 tot vaststelling van begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2011, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20112012-0297
^