B.S. Index van de publicaties van 26 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012003029 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012200175 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8579, van 6 december 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012200174 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een officier **** koninklijk besluit ****. 8578, van 1 december 2011, wordt het ontslag aangeboden door de majoor ****. **** aanvaard op 1 januari 2012. Hij heeft geen militaire verplichtingen meer vanaf deze **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012007013 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8572ter, van 26 november 2011, wordt aan de heer O. Moons, op 1 april 2012, eervol ontslag uit zijn ambt van burgerlijk leraar aan de hogere secundaire technische sch Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012007015 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Dienstverbreking van een hulpofficier-piloot Bij koninklijk besluit nr. 8577, van 1 december 2011, wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het kader der hulpofficieren bekleedt, aangeboden door kapitein-commandant vlie Hij gaat type koninklijk besluit prom. 26/11/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012007012 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2011-2012 van de 161e promotie polytechniek type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012007017 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 8575, van 30 november 2011 : In het kader van de beroepsofficieren wordt luitenant vlieger A. Gallez van het korps van het varend personeel, met zijn graa Voor verde type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012007023 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit nr. 8590, van 5 december 2011, wordt de heer Yvan Hanocq, van de Franstalige taalrol, bevorderd door verhoging tot de hogere klasse, tot attaché in de klasse A2. Dit besluit heeft uitwer Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012200172 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8580, van 6 december 2011, wordt aan de heer Emmanuel Libert, op 1 april 2012 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemach

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031624 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Domus Plus Services » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031623 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de VZW « Intégration et Développement » als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031626 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Intec Brussel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031627 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Jette VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031625 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Artistes et Créateurs au Travail » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031628 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de BVBA « Particular Services » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012200492 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 08/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012007010 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012200455 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 december 2011 wordt de SCRL-FS « La Ressourcerie du Pays de Liège », vanaf 19 december 2011 voor vijf jaar erkend als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruiksector. B Bij ministeri type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012200429 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 2 december 2011, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad , wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur uit Grâce-Hollogne onder de hande Bij min type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031629 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van De Welvaartkapoen VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012011005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogenaamde puzzelmat « Foam Play Puzzle » geproduceerd door Playshoes

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031652 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995, 15 februari 1996, 7 november 1996, waarbij ambtenaren aangesteld werden voor de uitoefening van de gewestelijke b type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031663 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031657 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031653 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaar die de bevoegdheden uitoefent van de Ontvanger van de Agglomeratie Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031651 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 mei 2006 tot aanduiding van de agenten die belast zijn met het indienen van aanmaningen en het bevel tot tenuitvoerlegging erv

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap, wat betreft de type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder de basisallocatie FB0 FB003 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van de kredieten ingeschreven onder de basisallocatie FC0 FB101 0100 en gedeeltelijke verdeling van de kredieten ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB013 1100 van de algemene uitgavenbegroting van d type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB011 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

decreet

type decreet prom. 23/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035049 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200433 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als mu type decreet prom. 23/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035050 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Internationale Overeenkomst inzake controle en beheer van ballastwater en afzettingsmateriaal van schepen, opgemaakt te London op 13 februari 2004 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200434 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, en de Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 29 april 2008 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200438 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de statuten van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie , opgemaakt te Bonn op 26 januari 2009 (1) type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200440 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het IAO-Verdrag nr. 177 betreffende thuiswerk, aangenomen in Genève op 20 juni 1996 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200437 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Podgorica op 16 februari 2010 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200441 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200436 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Kosovo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Pristina op 9 maart 2010 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200435 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Barbados, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 29 mei 2009 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200432 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Togo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Lomé op 6 juni 2009 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200431 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Rwanda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Kigali op 16 april 2007 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200430 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Democratische Republiek Ethiopië, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 26 ok

document

type document prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2011206318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen Bij besluit van de directeur-generaal van 1 december 2011, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staa worden be type document prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2011206306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bont en kleinvel Bij besluit van de directeur-generaal van 1 december 2011, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staa worden be type document prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012018023 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriële besluiten van 23 december 2011, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, met ingang van 1 juli 2010 : Bij de - Mevr. Ma type document prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012200571 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Bergen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering, op 25 november 2011, heeft Mevr. Devos, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, aangewezen tot ondervoorzitter in deze

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012007014 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 8574, van 30 november 2011, worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad in het reservekader, **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012007011 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8573, van 30 november 2011 : Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2005 In de land type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012200173 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8581, van 6 december 2011, wordt eerwaarde heer Eric Petre op 1 december 2011 tot aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012200572 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent : 1. Elke kandidatuur moet bij een ter post aangetekend schrijven wor

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012007022 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 8587, van 5 december 2011 : Wordt ontslagen als militair **** aan de Koninklijke Militaire School : Op 26 juli 2010, luitenant van he Wordt aangeduid type benoemingen prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012007016 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8576, van 1 december 2011, wordt Mevr. A. De Blomme, op 1 oktober 2011, in vast verband benoemd in de klasse A1. Ze draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnitei Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012007021 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Ontslag. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 8586, van 5 december 2011 : **** ****. ****, kolonel ingenieur van het militair materieel ontslagen uit het ambt van **** militair **** **** ****. ****

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012200529 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleurs in elektronica De vergelijkende selectie van Franstalige controleurs in elektronica (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG11120) werd afgesloten op 19 januari 2012. Er zijn 2 gesla(...) type bericht van selor prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012200530 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** economisch controleur De vergelijkende selectie van **** economisch controleur (niveau ****) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en **** (****11056) werd(...) Er zijn 10 type bericht van selor prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2012200558 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés-vertaler De vergelijkende selectie van Franstalige attachés-vertaler (niveau A) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (AFG11117) werd afgesloten op 12 januar(...) Er zij

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 26/01/2012 numac 2011055025 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Du Jardin, Jean Baptiste De heer Du Jardin, Jean Baptiste, ongehuwd, geboren te Ander Alvorens te b
^