B.S. Index van de publicaties van 31 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2011205849 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 166/2011 van 10 november 2011 Rolnummer 5016 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de sch Het Grond type wet prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2011206049 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 173/2011 van 10 november 2011 Rolnummer 5076 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 15 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveri Het Grond type wet prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2011206222 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 175/2011 van 10 november 2011 Rolnummer 5080 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 17 van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren van de krijgsmacht, gesteld door de Raad van Het Grond type wet prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2011205848 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 168/2011 van 10 november 2011 Rolnummer 5055 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 25 en 26 van de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. type wet prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2011206220 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 165/2011 van 10 november 2011 Rolnummer 5013 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en/of artikel 103 van de herstelwet van 22 januari 1985 ho Het Grond type wet prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2011206221 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 169/2011 van 10 november 2011 Rolnummer 5060 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 114 en 115 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd Het Gron type wet prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2011018448 bron wetgevende assemblees Mededeling Met toepassing van - de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten; - de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie - de wet van type wet prom. 11/06/2011 pub. 31/01/2012 numac 2012000048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetgeving wat de bescherming van het vaderschapsverlof betreft type wet prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2011206048 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 167/2011 van 10 november 2011 Rolnummers 5053 en 5083 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de artikelen 103 en 105,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2012200503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Hernieuwing van de managementfunctie van directeur-generaal bij de dienst voor geneeskundige verzorging Bij koninklijk besluit van 11 januari 2012 wordt, met ingang van 17 ok Het bero type koninklijk besluit prom. 19/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012009033 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2012021022 bron grondwettelijk hof Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 24 november 2010 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan de heer Michel Melchior, uittredend voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, Hij zal h type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2012021024 bron grondwettelijk hof Burgerlijke eretekens Bij koninklijke besluiten van 13 juni 2010 en 30 maart 2011 worden de volgende burgerlijke eretekens verleend aan de hierna vermelde rechters en leden van het administratief personeel van het Grondwettelijk Hof : Voor 35 Het kruis type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 31/01/2012 numac 2012000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de resterende toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ter dekking van extra investeringskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012200593 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in de gedeelten van de oostelijke Ourthe die stromen in bossen onder bosregeling type ministerieel besluit prom. 27/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012003047 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 26/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012200556 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep metselaar in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortg type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012200557 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep PC technicus & Netwerk in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied

document

type document prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2012200607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 december 2011, dat uitwerking heeft met ingan wordt de he

erratum

type erratum prom. 21/02/2011 pub. 31/01/2012 numac 2012000054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2012009020 bron federale overheidsdienst justitie Informatie- en adviescentrum voor schadelijke sektarische organisaties. - Oproep tot kandidaten. - Mandaten voor te dragen door de Ministerraad De wet van 2 juni 1998 , gewijzigd bij de wet van 12 april(...) De opdrachten van dit centrum zijn de volgend type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2012018020 bron kamer van volksvertegenwoordigers Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties. - Oproep tot kandidaten. - Mandaten rechtstreeks te begeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers De wet van 2 juni 1998 heeft een Informatie- en adviescentrum inza De opd

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2012200420 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 januari 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 13 december 2011, wordt de heer De Smeytere, Stijn, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overh Overeen

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2011206263 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 172/2011 van 10 november 2011 Rolnummer 5073 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 19, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2012200655 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige elektriciens De vergelijkende selectie van Franstalige elektriciens (niveau D) voor de Haven van Brussel (AFB11001) werd afgesloten op 24 januari 2012. Er zijn 2 geslaagden.(...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2012003022 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 523 van 9 december 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2012003021 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 667 van 20 december 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/01/2012 numac 2012040301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2012 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2012, 119.88 punten bedraagt, tegeno Het gez
^