B.S. Index van de publicaties van 2 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012003049 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43 Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen N.B. Wanneer de benaming in het Frans versc(...) - « AG Insurance », naamloze vennootschap,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012200674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Koninklijk besluit houdende aanstelling van een directeur HRM Bij koninklijk besluit van 23 januari 2012, dat in werking treedt op 1 februari 2012, wordt de heer Alain GOREUX aangesteld tot directeur HRM Een beroep type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 02/02/2012 numac 2012014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de adminis tratieve geldboeten van toepassing in geval van inbreuk op de luchtvaartreglementering. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012018055 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde taken op het vlak van beheer en verspreiding van informatie die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren aan natuurlijke of publ type koninklijk besluit prom. 20/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012022025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2011 tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 jul type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012014016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 wordt aan de heer Stefan Lambert ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 december 20 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012003030 bron federale overheidsdienst financien Koninklijke Schenking. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 9 januari 2012 wordt het ontslag van baron F. Narmon uit zijn ambt van beheerder van de Koninklijke Schenking aanvaard. Hij is gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. Bij h type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012014017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt aan Mevr. Marguerite Olivier ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1, titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 december 2011. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012200601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 20 januari 2012 wordt Mevr. Christine Lardin, attaché klasse A1 bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, met ingang van 1 oktober 2011, op eigen verzoek, in dezelfde hoeda Een ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012200600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 20 januari 2012 wordt de heer Jean Jacqmain, met ingang van 1 september 2012 eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal klasse A4. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012200597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 20 januari 2012 wordt Mevr. Denise Goossens, adviseur klasse A3, met ingang van 1 augustus 2012, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012200599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 20 januari 2012 wordt Mevr. Christine Lardin, attaché klasse A1 bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, met ingang van 1 oktober 2011, op eigen verzoek, in dezelfde hoeda Een ber type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011205360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende ecocheques - wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011204954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011024184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen tot oprichting van erkenningscommissies voor de bijzondere beroepstitels voo type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkve type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011204940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011204951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011205359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie en de tijdelijke werkloosheid om economische red type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011205312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011205305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het sectoraalsysteem ecocheques type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011205363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011205302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en de loopbaanvermindering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012200657 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 19 type ministerieel besluit prom. 18/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 202 in het havengebied van Zeebrugge te Brugge, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 0.294 type ministerieel besluit prom. 25/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012024061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Dierentuinencommissie type ministerieel besluit prom. 12/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012035078 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de rapportering over de toepassing van de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betre type ministerieel besluit prom. 09/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012024044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de tarifering van de prestaties van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012031027 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vergoeding ten gunste van de controleurs van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid van de fiscale last verbonden aan de terbeschikkingstelling van een dienstwagen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012200561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012035095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de bijdragen van de sociale woonactoren in de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012200092 bron vlaamse overheid Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden" Bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Het bi De normatieve delen va type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012200562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerkings- en overlegstructuur voor de erkende huurdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012035079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen

decreet

type decreet prom. 26/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012200656 bron waalse overheidsdienst Decreet tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst gesloten op 10 november 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke « Ecole d'administration publique » voor de Franse Gemeenschap en het Waal

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012018054 bron interregionale verpakkingscommissie Bericht in toepassing van het artikel 13,

document

type document prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012200608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van het paritaire comités Paritair Comité voor de vrije beroepen Bij besluit van de Directeur-generaal, van 23 december 2011, dat in werking treedt op 10 janu type document prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012200162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 december 2011, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belg worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012200182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de verplichte leergangen en het aantal lesuren of onderwijsactiviteiten in de hoge

erratum

type erratum prom. 02/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012014029 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft. - Erratum type erratum prom. 30/11/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012009035 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 16/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012200518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 april 2008 type beschikking prom. 16/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012031036 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten type beschikking prom. 16/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012200516 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012200596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 januari 2012 wordt Mevr. Sophie Rosman, met ingang van 1 oktober 2011, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met als titel adviseur en ranginneming op 1 oktober 2010. Een beroep tot n type benoemingen prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012014019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt de heer Christophe Pauwels vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met rangin Overeen type benoemingen prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt de heer Xavier Berrewaerts vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met rangin Overeen type benoemingen prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012200595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 januari 2012 wordt Mevr. Evy Hilderson met ingang van 15 oktober 2011 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 15 oktober 2010. Een beroep tot n type benoemingen prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt Mevr. Daphné Vaes vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op Overee type benoemingen prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 18 januari 2012 houdende benoeming van leden van de examencommissie voor de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamhied aan het leidend en onderwijzend personeel van de scholen voor het best - Worde

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012200501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012042401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2012

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012014020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/02/2012 numac 2012014025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn
^