B.S. Index van de publicaties van 3 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijde type wet prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012003054 bron nationale bank van belgie Publicatie in toepassing van artikel 26,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2011003440 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt de heer Kurt Van Raemdonck, met ingang van 1 januari 2012 voor een periode van zes jaar, aangeduid als houder van staffunctie - 1 « directeur van de stafdienst Personeel en Een b type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012009036 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 september 2011, dat in werking treedt op 1 januari 2012, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Hieu NGUYEN HUU, attaché. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012015018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Wijziging consulaten Bij koninklijk besluit van 13 januari 2012 wordt de rang van het Consulaat van België te Rio de Janeiro verheven tot de rang van Consulaat-Generaal. Bij koninklijk besluit van 13 januari 2012 w Het beroep van ni type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012015016 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 13 januari 2012 wordt de heer Johan Verkammen geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Kaapverdië, met standplaats te Dakar. Het beroep van niet Deze ter type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2011011427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doo type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012022024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging wat de erkenning van opticiens betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 199 type koninklijk besluit prom. 19/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012009032 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 322.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Beoordelingscommissie bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige gemeentelijke personeelsleden en beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het éénvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 27/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012000066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Beoordelingscommissie bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de Franstalige gemeentelijke personeelsleden en beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het éénvormig oproepstelsel, die

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012031057 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van secretaris- generaal bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012031045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2008 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitati type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012031046 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012035099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CE005 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012035097 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tweede verdeling 2011 van het provisioneel krediet voor de uitgaven in het kader van het werkgelegenheids- en investeringsplan type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

decreet

type decreet prom. 23/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012035096 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012200575 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 december 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 december 2011, hebben de vennoo Die zaak type bericht prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012200668 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 januari 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 januari 2012, zijn een beroep Die zaak type bericht prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012200639 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 december 2011 in zake Guy Califice tegen de Belgische Staat en in zake Josiane Marchoul tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie « Schen

document

type document prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012200163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 december 2011, dat in werking treedt de dag waarop het worden

beschikking

type beschikking prom. 23/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031017 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2012 type beschikking prom. 23/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2012 type beschikking prom. 23/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011 type beschikking prom. 23/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012015013 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Margaretha Goovaerts met ingang van 1 mei 2011 bevorderd door overgang naar het hogere niveau, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klass Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Marlène Thomas met ingang van 1 mei 2011 bevorderd door overgang naar het hogere niveau, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 m Overe

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012009038 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een attaché voor de Dienst Opleiding , (niveau A) Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de Dienst Opleiding (m/v -niveau A) van de Franstalige of de Nederlandstalige ta(...) De ge type aanwerving prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012009039 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een administratief deskundige , (niveau B) Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een administratief deskundige (m/v - niveau B) van de Nederlandstalige of Franstalige taalrol. De gesele(...) I. Func

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012200714 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 november 2011 : - is de heer Prignon, J., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerli - is de heer Pu type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012200715 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 2011, dat in werking treedt op 29 februari 2012, is de heer Prignon, J., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aa Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012009040 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012, in werking tredend op 31 maart 2012 's avonds, is Mevr. Bernagie, R., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Aalst, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag ha Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012200624 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 216.987 van 21 december 2011 in zake de cvba « Ferme du Chêne au Feau » tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingek « Sc

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012033000 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012200491 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 maart 2002 houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012200502 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 27 mei 1993 betreffende de beroepsopleiding en de bijscholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012003011 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2011 wordt de heer Verborgh, Ivan, met ingang van 1 januari 2012, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de staffunctie -1 « Directeur van de stafdienst Logistiek » in Een b type benoemingen prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012003010 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer SIX, Carlos G.C., met ingang van 1 januari 2012, voor een periode van zes jaar aangeduid als houder van de managementfunctie -1 « Administrateurgeneraal van de fis Een b

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012024055 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor de bouw en vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark ten zuidoosten van de Thorntonbank in de Belgische zeegebieden Bij ministerieel besluit van 18 januari 2012, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 september De ver

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2011 type overeenkomst prom. 16/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2012 type overeenkomst prom. 16/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2012

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012015020 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 8 januari 2012 heeft de heer Christian Depreeuw de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Maleisië te Brugge uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaamse Gewest. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012015021 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 9 januari 2012 heeft de heer Faisal Hassan Ahmed Trad de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van het Koninkrijk Saoedi-Arabië te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort gans type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012015022 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 januari 2012 heeft de heer Raffaele Apruzzese de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Slowaakse Republiek te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Luik en Lu type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012015019 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 9 januari 2012 heeft de heer Jean-Claude Havaux de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Maleisië te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort het Waalse Gewest.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012200732 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 oktober 2009 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van art In u type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012200693 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers onthaal- chauffeur (niveau C) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG12011) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. 1. Vereiste dip type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012200673 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische medewerkers (niveau C) voor de homologatie bij de Dienst Homologatie van de Voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG11155)(...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012200716 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige financieel expert in de gezondheidszorg De vergelijkende selectie van Franstalige financieel expert in de gezondheidszorg (niveau A) voor het RIZIV (AFG11012) werd afgesloten op(...) Er zijn 5 g

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2011055027 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van de Bournonville, Marie-Louise de Bournonville, Marie-Louise, ongehuwd, geboren te An Alvorens te b

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012003052 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « 5000 for Life » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 5000 for Life », ee -

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012003043 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank De ove type document van de nationale bank prom. -- pub. 03/02/2012 numac 2012003044 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank De ove
^