B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2011206316 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 179/2011 van 17 november 2011 Rolnummer 5204 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 1 juni 2011 tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verber Het Grondw type wet prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2011206315 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 178/2011 van 17 november 2011 Rolnummer 5036 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker Het Grond type wet prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012011051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenningen en schrappingen van erkenningen. - NV SG PRIVATE BANKING - NV VOLKSWAGEN D'IETEREN FINANCE - NV KREBEMA - NV SOCOFIMA - NV V.F. C.I.A. FINANCE Bij beslissing van 1 november 2011, geno De erk type wet prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2011206232 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 170/2011 van 10 november 2011 Rolnummers 5065 en 5106 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, gesteld door het Ar Het Gron type wet prom. 25/04/2004 pub. 06/02/2012 numac 2012000052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden. - Duitse vertaling type wet prom. 08/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012000077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012009011 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 **** 2011 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij kon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012018047 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium NV - Noorderlaan 87 G-001 type koninklijk besluit prom. 17/09/1987 pub. 06/02/2012 numac 2012000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin deze een rechtsprekende taak vervult. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012024064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor het storten van baggerspecie Bij 3 ministeriële besluiten van 28 december 2011, genomen krachtens het koninklijk besluit van 12 maart 2000 ter definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de Noordzee van bepaal 1) a type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012024063 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor het storten van baggerspecie Bij 4 ministeriële besluiten van 28 december 2011, genomen krachtens het koninklijk besluit van 12 maart 2000 ter definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de Noordzee van bepaal 1) af type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012024060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1997 houdende uitvoering van artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de samenstelling van de technische cel voor de verwerking van type koninklijk besluit prom. 16/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende benoeming van de leden verpleegkundigen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 16/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2010 houdende benoeming van de leden vroedvrouwen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012024035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaar bevoegd om een administratieve geldboete op te leggen overeenkomstig artikel 5 van de wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 20/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012018058 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 juli 2011 wordt aan de heer Maurice Maeck, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 februari 2012 eervol ontslag uit zijn functies verleend De hee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012031054 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031044 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van de Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur-generaal van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012031040 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur- generaal bij het Bestuur Financiën en Begroting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012031043 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van adjunct- secretaris-generaal bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012031041 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur- generaal bij Mobiel Brussel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur- generaal bij het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031051 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur- generaal van het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012031048 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031047 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijzigende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031049 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Joost-ten-Node tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 33 « Kruidtuin » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 maart 1 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031053 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clement als waarnemend gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031055 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012200629 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 december 2011 in zake de nv « Master Carwash » tegen de nv « Quick Restaurants », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 d « S

erratum

type erratum prom. 10/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012031056 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Elsene. - Erratum type erratum prom. 08/07/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012035112 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba type erratum prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012200630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 193 van 6 juli 2011 in de Nederlandse en de Franse tekst : Pagina 38622 dient te worden gelezen "De heer Rik SAMOY, rechter in sociale zaken als werkgever bi

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012024056 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 december 2011. Leopoldsorde Worden benoemd tot de graad van Groot Officier in de Leopoldsorde : De heer HUE, Louis, dokter in de genees-, heel- en verloskunde, wonende te W De heer MEULEMANS type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012011036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2011 werd met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Officier Mevr. Gabrielle CLAES, Meise. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 30 november 2011 werden met ingang van 15 november 2011 benoemd of bevorderd : Kroonorde Officier De heer Jacques LEIRE, Wervik. Ridder De heren : Je Maurille LESPAGNARD, Ayw type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 december 2011 werden met ingang van 15 november 2011 benoemd of bevorderd : Kroonorde Ridder De heer Johnny MISSELYN, Heule; Mevr. Paulina STEVENS, Kapelle Gouden Palmen De h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. 30/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012018060 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Oproep tot de kandidaten voor de uitbating van een register bedoeld in artikel 1, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 7 november 2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediair

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012200740 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 januari 2012 : - zijn aangewezen om hun functie uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Nijvel, voor een periode van vijf jaar met ingang van 2 maart 2012 : - de heer Minot,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200363 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200364 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/10/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200365 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 juli 2009 tot vastlegging van het digitale RRC-06-radiofrequentieplan van de Duitstalige Gemeenschap in de radio-omroep-frequentiebanden III, IV en V en tot regeling van de overg type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200359 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot definitieve rangschikking als monument van het tuinhuis van het huis aan de Werthplatz 36-38 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een vertegenwoordiger van één van de representatieve werknemersorganisaties in het Platform voor Arbeidsbemiddeling en Uitzendbemiddeling type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 19 oktober 2006 houdende installatie van de centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200368 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanstelling van de corresponderende experts van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200362 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 22 april 2010 tot aanwijzing van de personen die met toepassing van artikel 13 van het decreet van 4 juni 2007 betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psyc

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Samenstelling van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie Openbare oproep tot kandidaatstelling Het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie is een federaal adviesorgaan dat opgericht is krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende Het koni type samenstelling prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012011040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Samenstelling van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie Openbare oproep tot kandidaatstelling Het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie is een federaal adviesorgaan dat opgericht is krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende Het koni type samenstelling prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Samenstelling van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie Openbare oproep tot kandidaatstelling Het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie is een federaal adviesorgaan dat opgericht is krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende de Het k

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012009028 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Arbeidsrechtbank van Luik Arbeidsauditoraat van Luik vanaf 13 februari 2012 Gerechtsgebouw - Bijgebouw Zuid; Arbeidsrechtbank van Luik; Place Saint-Lambert 30/0004; 4000 Liège. Gerechtsgebouw - Bijgebouw Zuid; Arbe Place Saint-Lambert 3

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2011206309 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 174/2011 van 10 november 2011 Rolnummer 5079 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 58,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012200706 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** budgettair en financieel medewerker De vergelijkende selectie van **** budgettair en financieel medewerker (niveau ****) voor **** (****11099) werd afgesloten op (...) Er is 1 ge type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012200718 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsadviseurs maritiem vervoer (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG12001) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er (...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012200704 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van vertalers-revisoren De vergelijkende selectie van vertalers-revisoren (niveau A) voor de Ministerie van Defensie (AFG11018) werd afgesloten op 27 januari 2012. Er zijn 2 geslaagden. (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/02/2012 numac 2012200741 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 15 december 2011, heeft de heer Vanherpe, P., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter, voor een termijn van drie jaar met Arbeidshof
^